WR-T079 เพชรบูรณ์-เลย-เขาค้อ-ภูทับเบิก-เชียงคาน 3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 6,999
รหัสทัวร์ WR-T079
สายการบิน รถตู้ VIP
ระยะเวลา 3D2N
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🔸 ตักบาตรข้าวเหนียว
🔸 ล่องเรือหางยาว แก่งคุดคู้
🔸 สักการะพระธาตุผาซ่อนแก้ว/ พระธาตุศรีสองรัก
🔸 ชมดอกไฮเดรนเยียและดอกมากาเร็ต ณ ไฮเดรนเยีย คาเฟ่ เขาค้อ
🔸 ชิมสตรีทฟู้ดถนนคนเดินเชียงคาน
🔸 เช็คอินที่เที่ยวใหม่ “สกายวอล์คเชียงคาน”
👉🏻 ฟรี!! ชุดตักบาตรข้าวเหนียว ท่านละ 1 ชุด
👉🏻 ฟรี!! หน้ากากอนามัย พร้อมบริการแอลกอฮอล์เจลบนรถ


ZPNB02 : เพชรบูรณ์-เลย-เขาค้อ-ภูทับเบิก-เชียงคาน 3วัน 2คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

สายด่วน: 091-739-6939 พี่หวิน // สายด่วน: 090-894-3331

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ์ - ไฮเดรนเยีย คาเฟ่ เขาค้อ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - PINO LATTE RESORT & CAFÉ - ภูทับเบิก ทับเบิกสเตย์วิว หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน
2 ชมพระอาทิตย์ขึ้น พร้อมวิวทะเลหมอก - เลย - พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตวิปัสสนา – เชียงคาน – ล่องเรือหางยาวแก่งคุดคู้ ชมทิวทัศน์สองฝั่งไทย-ลาว - ถนนคนเดินเชียงคาน นอนนับดาว รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน
3 ตักบาตรข้าวเหนียว - พระใหญ่ภูคกงิ้ว - สกายวอล์ค เชียงคาน - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 – 05 มิถุนายน 2565 7,999 จอง
จอง
10 – 12 มิถุนายน 2565 6,999 จอง
จอง
17 – 19 มิถุนายน 2565 6,999 จอง
จอง
24 – 26 มิถุนายน 2565 6,999 จอง
จอง
01 – 03 กรกฎาคม 2565 6,999 จอง
จอง
08 – 10 กรกฎาคม 2565 6,999 จอง
จอง
15 – 17 กรกฎาคม 2565 6,999 จอง
จอง
22 – 24 กรกฎาคม 2565 6,999 จอง
จอง
29 – 31 กรกฎาคม 2565 7,999 จอง
จอง
05 – 07 สิงหาคม 2565 6,999 จอง
จอง
12 – 14 สิงหาคม 2565 7,999 จอง
จอง
19 – 21 สิงหาคม 2565 6,999 จอง
จอง
26 – 28 สิงหาคม 2565 6,999 จอง
จอง
02 - 04 กันยายน 2565 6,999 จอง
จอง
09 – 11 กันยายน 2565 6,999 จอง
จอง
16 – 18 กันยายน 2565 6,999 จอง
จอง
23 – 25 กันยายน 2565 6,999 จอง
จอง
30 ก.ย. – 02 ต.ค. 2565 6,999 จอง
จอง
07 – 09 ตุลาคม 2565 7,999 จอง
จอง
13 – 15 ตุลาคม 2565 8,999 จอง
จอง
14 – 16 ตุลาคม 2565 8,999 จอง
จอง
21 – 23 ตุลาคม 2565 8,999 จอง
จอง
22 – 24 ตุลาคม 2565 8,999 จอง
จอง
28 – 30 ตุลาคม 2565 7,999 จอง
จอง
04 – 06 พฤศจิกายน 2565 7,999 จอง
จอง
11 – 13 พฤศจิกายน 2565 7,999 จอง
จอง
18 – 20 พฤศจิกายน 2565 7,999 จอง
จอง
25 – 27 พฤศจิกายน 2565 7,999 จอง
จอง
02 – 04 ธันวาคม 2565 7,999 จอง
จอง
03 – 05 ธันวาคม 2565 8,999 จอง
จอง
09 – 11 ธันวาคม 2565 8,999 จอง
จอง
10 – 12 ธันวาคม 2565 8,999 จอง
จอง
16 – 18 ธันวาคม 2565 7,999 จอง
จอง
23 – 25 ธันวาคม 2565 7,999 จอง
จอง
30 ธ.ค. 65 – 01 ม.ค. 66 9,999 จอง
จอง
31 ธ.ค. 65 – 02 ม.ค. 66 9,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

*** ค่าบริการข้างต้น ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท ***

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 6 ท่าน และไม่เกิน 8 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

เนื่องด้วยสถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านค้าบางแห่งอาจจะยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรืองด สถานที่ดังกล่าว อันมาจากเหตุสุดวิสัย

อัตราค่าบริการนี้รวม

 •   ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
 •   ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 •   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 •   ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 •   ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 •   ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 •   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ 3% ออกใบเสร็จในนามบริษัท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 •  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 3,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วันกรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

 

 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube