WRVW1226 เวียดนามกลาง ถูกต๊าซซซ!!! 4วัน 3คืน เที่ยวบานาฮิลล์ BY FD

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999
รหัสทัวร์ WRVW1226
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • นั่งเรือกระด้งชมหมู่บ้านกั๊มทาน
 • เมืองเก่าฮอยอัน
 • หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
 •  วัดหลิ๋นอึ๋ง
 • นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์


VDAD43FD- 4 เวียดนามกลาง ถูกต๊าซซซ!!! 4วัน 3คืน เที่ยวบานาฮิลล์ BY FD

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินดานัง – สวนApec – สวนมหัศจรรย์ Golden Bay – ร้านยางพารา - สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร - ตลาดซีฟู้ด Roliva Danang Hotel หรือเทียบเท่า
2 นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ – หมู่บ้านฝรั่งเศส - สะพานทองคำ – สวนดอกไม้ – สวนสนุกFantasy Park - เมืองดานัง – ร้านหยกและอัญมณี Roliva Danang Hotel หรือเทียบเท่า
3 เมืองฮอยอัน - ล่องเรือกระด้งชมหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองมรดกโลกฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – วัดหลิ๋นอึ๋ง – Son Tra Marina Café – ร้านเยื่อไผ่ Roliva Danang Hotel หรือเทียบเท่า
4 เมืองดานัง - โบสถ์สีชมพู - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง – สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 - 05 ธันวาคม 2566 15,999 5,000 จอง
จอง
03 - 06 ธันวาคม 2566 14,999 5,000 จอง
จอง
07 – 10 ธันวาคม 2566 14,999 5,000 จอง
จอง
08 – 11 ธันวาคม 2566 14,999 5,000 จอง
จอง
09 – 12 ธันวาคม 2566 14,999 5,000 จอง
จอง
14 - 17 ธันวาคม 2566 14,999 5,000 จอง
จอง
15 - 18 ธันวาคม 2566 14,999 5,000 จอง
จอง
16 - 19 ธันวาคม 2566 14,999 5,000 จอง
จอง
29 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567 17,999 5,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงทำให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพับ หรือ SOFA BED  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็น พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และ พักเดี่ยว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใดใด ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มกับผู้เข้าพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม
 • ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,000 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง
 • ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน **ไม่ได้บังคับ**
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าตรวจ RT-PCR TEST / ATK ก่อนเดินทาง
 • ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube