แอ่วเหนือ เชียงราย เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน By Bus

ราคาเริ่มต้น ฿ 4,555
รหัสทัวร์ 07305
สายการบิน
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ ทัวร์ในประเทศ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดร่องขุ่น – วัดร่องเสือเต้น – ดอยตุง พระตำหนักดอยตุง – เมืองเชียงราย – เชียงรายไนท์บาซ่าร์ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – ถนนนิมมานเหมินทร์  – วัดพระธาตุดอยคำ – ช้อปปิ้งของฝาก

รถบัส VIP เบาะนวดทุกที่นั่ง มีช่องเสียบสาย USB


แอ่วเหนือ เชียงราย เชียงใหม่

วัดร่องขุ่น-Wat-Rong-Khunat-Chiang-Rai
วัดร่องเสือเต้น-Wat-rong-sue-ten-Blue-temple-of-Chaingrai-province-in-Thailand.-1
White-Buddha-statue-in-blue-temple-Wat-Rong-Sua-Ten-in-Chiang-Rai-North-of-Thailand.
Wat-Phra-That-Doi-Suthep-morning-sky-Chiang-Mai
แม่ฟ้าหลวง-Mae-Fah-Luang-GardenChiang-Rai-Province-Thailand.
พระตำหนักดอยตุง-The-beautiful-wooden-house-surrounded-with-plants-Doi-Tung-Royal-Villa-in-Chiang-Rai-Thailand.
Kru-Ba-Sri-Wichai-Chiang-Mai-@MooNam-StockPhoto
วัดร่องขุ่น-Wat-Rong-Khunat-Chiang-Rai วัดร่องเสือเต้น-Wat-rong-sue-ten-Blue-temple-of-Chaingrai-province-in-Thailand.-1 White-Buddha-statue-in-blue-temple-Wat-Rong-Sua-Ten-in-Chiang-Rai-North-of-Thailand. Wat-Phra-That-Doi-Suthep-morning-sky-Chiang-Mai แม่ฟ้าหลวง-Mae-Fah-Luang-GardenChiang-Rai-Province-Thailand. พระตำหนักดอยตุง-The-beautiful-wooden-house-surrounded-with-plants-Doi-Tung-Royal-Villa-in-Chiang-Rai-Thailand. Kru-Ba-Sri-Wichai-Chiang-Mai-@MooNam-StockPhoto
วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 จุดนัดพบ ณ BIG C ลาดพร้าว
2 จังหวัดเชียงราย – วัดร่องขุ่น – วัดร่องเสือเต้น – ดอยตุง พระตำหนักดอยตุง – เมืองเชียงราย – เชียงรายไนท์บาซ่าร์
3 เชียงราย – เชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – ถนนนิมมานเหมินทร์
4 เชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยคำ – ช้อปปิ้งของฝาก – กรุงเทพฯ BIG C ลาดพร้าว

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21 - 24 Oct 2020 4,555 1,500 0 0 2,278 จอง
จอง
22 - 25 Oct 2020 4,999 1,500 0 0 2,500 จอง
จอง
04 - 07 Dec 2020 4,999 1,500 0 0 2,500 จอง
จอง
09 - 12 Dec 2020 4,999 1,500 0 0 2,500 จอง
จอง
30 Dec - 02 Jan 2021 5,999 1,500 0 0 3,000 จอง
จอง
31 Dec - 03 Jan 2021 5,999 1,500 0 0 3,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น  ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ  500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน   ชำระได้ที่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง *

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถบัสปรับอากาศไป-กลับ และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน

กรณีเด็กที่มีอายุ 0 – 2 ปี(Infant) ชำระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

เงื่อนไขการให้บริการ

ในการจองทัวร์กรุณา ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 3 วัน  หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ  เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 

การยกเลิก

** เนื่องจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว  ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผู้เดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น **

 

หมายเหตุ

1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 25 ท่าน ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

3.รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก  ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

8.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

9.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

10.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

  • เฟสบุ๊ค

  • ไลน์

  • โทรหาเรา

  • LINE Facebook Instagram YouTube