WRTN834 ซุปตาร์…เปิดตัวจางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,888
รหัสทัวร์ WRTN834
สายการบิน Thai Vietjet Air
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เมืองโบราณเฟิ่งหวง
 • สะพานสายรุ้ง
 • ยอดเขาเทียนเหมินชาน
 • ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา
 • ถ้ำมังกรเหลือง


DYGVZ0123 ซุปตาร์…เปิดตัวจางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939 คุณเต็นท์

093-950-0020 คุณอ้อนแอ้น

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

 

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - จางเจียเจี้ย - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น MEILUOSHUIJING HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 เฟิ่งหวง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง – ชมบรรยากาศของเมืองเฟิ่งหวง -นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง YULONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 ยอดเขาเทียนเหมินชาน - ระเบียงกระจกหน้าผาลอยฟ้า - บันไดเลื่อนทะลุเขา - ประตูสวรรค์ ถนน 99 โค้ง - ศูนย์นวดฝาเท้าและสมุนไพรจีน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา - ออปชั่นเสริม! โชว์จิ้งจอกขาว อลังการระดับ 5 ดาว TIANZI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาเทียนชื่อชาน (เขาอวตาร) - ขึ้นลิฟท์แก้ว – สะพานหนึ่งในใด้หล้า ลำธารจินเปียนซี - ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม TIANZI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
5 ถ้ำมังกรเหลือง - ทะเลสาบเป่าหูเฟิง TIANZI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
6 เลือกซื้อโปรแกรมทัวร์เสริม สะพานกระจก - พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเชิง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - สนามบินจางเจียเจี้ย - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
23 – 28 มิถุนายน 2566 19,888 5,000 จอง
จอง
30 มิถุนายน – 05 กรกฎาคม 2566 19,888 5,000 จอง
จอง
07 – 12 กรกฎาคม 2566 19,888 5,000 จอง
จอง
14 – 19 กรกฎาคม 2566 19,888 5,000 จอง
จอง
21 – 26 กรกฎาคม 2566 19,888 5,000 จอง
จอง
28 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2566 22,888 5,000 จอง
จอง
04 – 09 สิงหาคม 2566 19,888 5,000 จอง
จอง
11 – 16 สิงหาคม 2566 19,888 5,000 จอง
จอง
18 – 23 สิงหาคม 2566 19,888 5,000 จอง
จอง
25 – 30 สิงหาคม 2566 19,888 5,000 จอง
จอง
01 – 06 กันยายน 2566 19,888 5,000 จอง
จอง
08 – 13 กันยายน 2566 19,888 5,000 จอง
จอง
15 – 20 กันยายน 2566 19,888 5,000 จอง
จอง
22 – 27 กันยายน 2566 19,888 5,000 จอง
จอง
29 กันยายน – 04 ตุลาคม 2566 19,888 5,000 จอง
จอง
06 – 11 ตุลาคม 2566 20,888 5,000 จอง
จอง
13 – 18 ตุลาคม 2566 22,888 5,000 จอง
จอง
20 – 25 ตุลาคม 2566 22,888 5,000 จอง
จอง
27 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2566 20,888 5,000 จอง
จอง
03 – 08 พฤศจิกายน 2566 20,888 5,000 จอง
จอง
10 – 15 พฤศจิกายน 2566 20,888 5,000 จอง
จอง
17 – 22 พฤศจิกายน 2566 20,888 5,000 จอง
จอง
24 – 29 พฤศจิกายน 2566 20,888 5,000 จอง
จอง
01 – 06 ธันวาคม 2566 25,888 5,000 จอง
จอง
08 – 13 ธันวาคม 2566 25,888 5,000 จอง
จอง
15 – 20 ธันวาคม 2566 25,888 5,000 จอง
จอง
22 – 27 ธันวาคม 2566 25,888 5,000 จอง
จอง
29 ธันวาคม 2566 – 03 มกราคม 2567 28,888 5,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

 

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน (สำหรับพาสปอร์ตไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน กรณีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศจีน
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

 

 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube