WRPL771 EAST EUROPE GERMANY-AUSTRIA-SLOVAKIA-HUNGARY

ราคาเริ่มต้น ฿ 76,988
รหัสทัวร์ WRPL771
สายการบิน Emirates
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ EAST EUROPE

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์อาเรนา ALLIANZ ARENA
 • MARIENSAULE รูปปั้นพระแม่มารีทองคำ
 • สำนักสงฆ์แห่งเมืองเอททัล (KLOSTER ETTAL)
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN)
 • ชวารอฟสกี้ (SWAROVSKI)
 • สวนมิราเบลล์ (MIRABELL GARDEN)
 • มหาวิหารซาลบวร์ก (SALZBURG CATHEDRAL)
 • พระราชวังเบลเวอเดียร์ (BELVEDERE PALACE)
 • พระราชวังเชินบรุนน์ (SCHONBRUNN PALACE)
 • มหาวิหารเซนต์สตีเฟน
 • มหาวิหารเซนต์อดัลเบิร์ต (St. Adalbert Basilica)
 • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ


EU-EAST-8D5N-EK EAST EUROPE GERMANY-AUSTRIA-SLOVAKIA-HUNGARY

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

สายด่วน 091-739-6939

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติดูไบ- สนามบินนานาชาติมิวนิค
2 มิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์อาเรนา- เขตเมืองเก่ามิวนิค- ชอปปิ้งจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ NH MUNICH MESSE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองเอททัล-สำนักสงฆ์แห่งเมืองเอททัล- ฟุสเซ่น-เที่ยวชมเมืองฟุสเซ่น- เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์-อินส์บรูก-เที่ยวชมเมืองอินส์บรูก พิเศษขาหมูเยอรมัน+เบียร์เยอรมัน AUSTRIA TREND CONGRESS INNSBRUCK ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 หมู่บ้านฮัลสตัท-เมืองซาลส์บวร์ก-สวนมิราเบล-บ้านโมสาร์ท WYNDHAM GRAND SALZBURG CONFERENCE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 กรุงเวียนนา-ถนนวงแหวน- พระราชวังเบลเวอเดียร์-เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ ถนนคาร์ทเนอร์-มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ชิมซี่โครงหมูเวียนนา BELLEVUE WLEN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 สโลวัค-ชมเมืงเก่าบราติสลาวา-ปราสาทบราติสลาวา-ฮังการี-มหาวิหารเอสเตอร์กอม-บูดาเปสต์ -ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชิมกูลาซฮังการี+ไวน์พื้นเมือง PARK INN BY RADISSON BUDAPEST ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7 ชมเมืองบูดาเปสต์-เนินเขาเกลเลิร์ทฮิลล์-ป้อมชาวประมง-โบสถ์แมตเธียส์- จัตุรัสวีรบุรุษ-ชอปปิ้งถนนวาซี-สนามบินดูไบ
8 สนามบินดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21 - 28 ต.ค. 66 76,988 9,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
อัตราค่าบริการนี้รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) โดย สายการบินเอมิเรตต์ EMIRATE AIRLINE (EK)
 2. ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
 3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 8. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาท

–  ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ADMIT) เนื่องจากอาการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ จ่ายตามจริง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

–  ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกิน 500,000

 1. 9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินและมากกว่า 1ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม

หมายเหตุ โรงแรมส่วนใหญ่ในประเทศยุโรปจะไม่มีพนักงานยกกระเป๋าคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง

 1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ประเภทท่องเที่ยว (ออสเตรีย) ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ และลูกค้าจ่ายค่าวีซ่าเองโดยตรงกับตัวแทนของแต่ละสถานฑูต

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ประเภทท่องเที่ยว

ยื่นขอจากประเทศออสเตรีย

ประมาณท่านละไม่เกิน 4,500 บาท

**ชำระค่าธรรมเนียมจริง ณ วันยื่นวีซ่าเท่านั้น ไม่จ่ายรวมในค่าทัวร์***

 

** กรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกยื่นวีซ่าในวันที่บริษัทได้ทำคิวจองไว้แล้วนั้น ลูกค้าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นคิวพรีเมียม ท่านละประมาณ 2,000 บาท และในกรณีที่คิวพรีเมียมเต็มนั้น ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับคิวพรีเมียมพิเศษ(วันหยุด) เพิ่มประมาณท่านละ 2,000 บาท **

 1. ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปมัคคุเทศก์จากประเทศไทย และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น

80 ยูโร ต่อ ลูกค้า 1 ท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
 1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000–5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
 2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้วแต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund ค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือจากทางสายการบินใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 3. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ป ทำให้มีเงื่อนไขหลายอย่างจากสายการบิน การออกบัตรที่นั่งไม่สามารถล็อคที่นั่งได้ ซึ่งโดยปกติแล้วตั๋วกรุ๊ปจะได้ที่นั่งในโซนเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และจะออกเลขที่นั่งเรียงลำดับตามอักษรตัวแรกของนามสกุลไล่ลำดับไปตามแถวที่นั่งบนเครื่อง หลังจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ผ่านมา ทำให้สายการบินมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน โดยมีการขายที่นั่งสำหรับลูกค้าที่ต้องการนั่งติดกัน หรือที่นั่งพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะดูแลจัดการให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และลูกค้าอาจจะไม่สามารถสะสมไมล์ หรือใช้สิทธิ์พิเศษอื่นๆได้ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกของสายการบินนั้นๆ
เงื่อนไขการให้บริการ
 1. ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 35,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ชำระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 3. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 5 วันนับจากวันจอง หากท่านไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทตามกำหนดเวลา ทำให้ทางบริษัทไม่สามารถจองคิววีซ่าให้ท่านได้ทันกำหนดที่วีซ่าจะต้องออก ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทัวร์ และขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 4. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารในการขอวีซ่าได้ทันที
 5. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์จึงมีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube