อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน 6 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,999
รหัสทัวร์ 06896
สายการบิน ROYAL BRUNEI Airline
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ ENGLAND

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เสาหินสโตนเฮนจ์ – ปราสาทคาร์ดิฟ – หมู่บ้านที่มีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค – สนามฟุตบอลแอนฟีลด์ – ปราสาทเอดินเบิร์ก – ปราสาทฮอลี่รู๊ด – สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด


อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน 6 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – (สนามบินบรูไน)
2 (สนามบินบรูไน) – กรุงลอนดอน  (อังกฤษ) – เมืองซาลส์บัวรี่ – เสาหินสโตนเฮนจ์ – บาธ – ชมเมือง – คาร์ดิฟ
3 คาร์ดิฟ – หมู่บ้านไบบิวรี่ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – ลิเวอร์พูล
4 ลิเวอร์พูล – ท่าอัลเบิร์ต – สนามฟุตบอลแอนฟีลด์ – เอดินเบิร์ก   
5 เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก – วินเดอร์เมียร์ – เพรสตัน
6 เพรสตัน – แมนเชสเตอร์ – บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ – ลอนดอน
7 กรุงลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน
8 กรุงลอนดอน – เที่ยวชมเมือง – หอคอยแห่งลอนดอน – (สนามบินบรูไน) – กรุงเทพฯ
9 (สนามบินบรูไน) – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21 - 29 Mar 2020 49,999 15,000 48,999 49,999 15,000 จอง
จอง
08 - 16 Aug 2020 53,999 15,000 52,999 53,999 15,000 จอง
จอง
22 - 30 Sep 2020 53,999 15,000 52,999 53,999 15,000 จอง
จอง
20 - 28 Oct 2020 52,999 15,000 51,999 52,999 15,000 จอง
จอง
07 - 15 Nov 2020 52,999 15,000 51,999 52,999 15,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

(ยังไม่รวมค่าวีซ่า 6,000-บาทและค่าทิปอีก 3,000- บาท)

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)  ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน มีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

หมายเหตุ

-อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม

-ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงตั๋ว)

-โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก

อัตรานี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ โดยสายการบินรอยัลบรูไน ชั้นประหยัด

-ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน

-ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ

-ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

-ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

-ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง

-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าธรรมเนียมวีซ่า

-ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

-ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

-ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เป็นต้น

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

-ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 3,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในส่วนที่เหลือ

-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ำใจในการบริการ

-ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

การจองและชำระเงิน

ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ ชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 44 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ

          ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง

          ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้)

          ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด (การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร)

          หากท่านส่งเอกสารล่าช้า แล้วผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามัดจำตั๋วกับสายการบินหรือหากทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วแล้วทางบริษัทฯจะหักค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวนและจะทำการคืนให้ท่านตามที่สายการบินคืนให้กับทางบริษัทฯ โดยใช้เวลาประมาณ 6 เดือนทั้งนี้บางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามัดจำในต่างประเทศ โดยส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 15 วัน

          ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการเดินทาง และสำหรับท่านที่ถูกปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเข้าเมือง หรือใช้เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดที่ท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็มจำนวนและทางบริษัทฯจะแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย

           สำหรับผู้เดินทางที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  ยกเว้นหากเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอดำเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการยื่นวีซ่าจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษัทฯ กับทางสถานทูต

หมายเหตุอื่นๆ

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

2.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก

3.   เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

4.   หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

หลักฐานการยื่นวีซ่าอังกฤษ

***ยื่นวีซ่าอังกฤษ ทุกท่านต้องแสดงตัวสแกนลายนิ้วมือที่สถานทูต
***ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 20 วันทำการเอกสารในการขอวีซ่า  (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)

ประกาศสำคัญ!!

สถานทูตอังกฤษกำหนดให้ผู้สมัครวีซ่าต้องแปลเอกสารทางราชการจากศูนย์แปลพร้อมมีตราประทับด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ทะเบียนสมรส,สูติบัตร,ทะเบียนการค้า,ทะเบียนพาณิชย์,สัญญาเช่า-ซื้อ,ใบจัดตั้งหอพัก,ใบรับรองบุตรบุญธรรม

1.เอกสารส่วนตัว

-หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วย เพื่อประกอบ

การพิจารณาวีซ่า

-รูปถ่ายสีขนาด 1.5 x 2 นิ้ว หรือ 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าวัดจากศรีษะจรดคาง 3 ซม. จำนวน 2 รูปต่อท่าน  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

-สำเนาทะเบียนบ้าน /บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้าน/เบอร์มือถือ

-สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย)

-สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

-สำเนาบัตรข้าราชการ

2.หลักฐานการทำงาน

-พนักงานบริษัท :  หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) จะต้องระบุอัตราเงินเดือน-ตำแหน่ง-วันเริ่มงาน

-เจ้าของบริษัท :  สำเนาทะเบียนการค้า กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ถ่ายสำเนาทุกหน้า พร้อมวัตถุประสงค์ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

-เจ้าของกิจการ :  ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403

-ข้าราชการ :  ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัด (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น) จะต้องระบุอัตราเงินเดือน-ตำแหน่ง-วันเริ่มงาน

-ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย , เอกสารการเสียภาษี

-นักเรียน/นักศึกษา :  ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุชั้นเรียน

3.หลักฐานการเงิน

-ใช้สำเนาสมุดบัญชี ฝากออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงปัจจุบันยอดในบัญชี จะต้องมี 100,000 บาท ขึ้นไป พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน)  ** สถานทูตไม่รับสมุดเงินฝากกระแสรายวัน และ พันธบัตร ฯลฯ

4.กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

-เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่ง

จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้อง

-กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการหย่าร้าง โดยมีข้อความระบุว่า “มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว”

แบบฟอร์มสำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่า ประเทศสหราชอาณาจักร (UNITED KINGDOM)

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพราะข้อมูลทั้งหมดจะเป็นหลักฐานที่มีความสำคัญต่อการพิจารณาออกวีซ่าให้ท่านจากทางสถานทูต

ทางบริษัท มีหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางที่อำนวยความสะดวกต่อการยื่นขอวีซ่าของท่านเท่านั้น ไม่มีส่วนใดๆ ต่อการพิจารณาของทางสถานทูตทั้งสิ้น ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่ขึ้นเกิดจากการให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน  และการบิดเบือนข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดจากความเป็นจริง รวมถึงการปลอมแปลงเอกสารของทางผู้ยื่นด้วย

1.ชื่อ-นามสกุลที่ระบุในพาสปอร์ต (ภาษาอังกฤษ) MR./MS./MRS./MSTR……………………………………………………………………………….

2.สถานะการสมรส           โสด       อาศัยกับคู่ชีวิต ไม่สมรส        สมรสแล้ว       หย่าร้าง       แยกอาศัย         หม้าย

3.วันเกิด ………………………..     ที่จังหวัด……………………………  ประเทศ……………………………..

สัญชาติที่สอง (ถ้ามี )………………………..

4.หมายเลขพาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน………………………………….เป็นเล่มที่……………………….

จังหวัดที่ออกหนังสือเดินทาง……………………………………วันที่ออก…………………………..…วันหมดอายุ………………….…………

กรุณาระบุรายละเอียดสถานะของหนังสือเดินทางทุกเล่มที่ท่านถือในระยะเวลา 10 ปีล่าสุด

ตัวอย่าง: 1.) X123456 : หมดอายุ  / วันที่ออก xx-xxx-xxxx  / วันที่หมด xx-xxx-xxxx       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.ที่อยู่ปัจจุบัน………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………….

ท่านได้อาศัยในที่อยู่นี้เป็นระยะเวลา…………ปี……………เดือน

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน…………………………………………………หมายเลขโทรศัพท์มือถือ……………………………………………………………….

ในระหว่างดำเนินการขอวีซ่า ทางสถานทูตสามารถติดต่อท่านได้ตามที่อยู่นี้ใช่หรือไม่……………………………

หากไม่ใช่ กรุณาระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.ชื่อ-สกุลมารดาMS./MRS.…………………………………………………………………………..วันที่เกิด……………………………

จังหวัดที่เกิด…………………………..ประเทศ……………………………………….สัญชาติ………………………………………….

7.ชื่อ-สกุลบิดา MR..…………………………………………………………………………..วันที่เกิด……………………………

จังหวัดที่เกิด…………………………..ประเทศ……………………………………….สัญชาติ………………………………………….

8.ชื่อ-สกุลคู่สมรส MR./MS./MRS………………………………………………………………………………………………………………………………..

สัญชาติ……………………………………………………….วันที่เกิด……………………………

คู่สมรสอาศัยอยู่กับท่านใช่หรือไม่………………คู่สมรสเดินทางไปกับคุณในครั้งนี้ด้วยหรือไม่…………………………………………….

หากไม่ กรุณาระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ………………………………………………………………………………………………………………………………

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน…………………………………………………หมายเลขโทรศัพท์มือถือ…………………………………………………….…………….

9.ท่านมีบุตรจำนวนกี่คน………………………………………………….โปรดใส่รายละเอียดบุตรทุกคนที่ท่านมี

1.) ชื่อ-สกุล MR./MS./MRS/MSTR……………………………………………………………………………..วันที่เกิด……………………………………….

จังหวัดที่เกิด…………………………หมายเลขพาสปอร์ต…………………………..

บุตรคนนี้อาศัยร่วมกับท่านใช่หรือไม่………..

หากไม่ อาศัยอยู่กับ(กรุณาระบุความสัมพันธ์และชื่อ-สกุล)……………………………………………………………………………………………………..

ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..บุตรคนนี้ร่วมเดินทางกับท่านในครั้งนี้ด้วยหรือไม่………………………………

2.) ชื่อ-สกุล MR./MS./MRS……………………………………………………………………………..วันที่เกิด……………………………………………….

จังหวัดที่เกิด…………………………หมายเลขพาสปอร์ต…………………………..

บุตรคนนี้อาศัยร่วมกับท่านใช่หรือไม่………..

หากไม่ อาศัยอยู่กับ(กรุณาระบุความสัมพันธ์และชื่อ-สกุล)……………………………………………………………………………………………………..

ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..บุตรคนนี้ร่วมเดินทางกับท่านในครั้งนี้ด้วยหรือไม่………………………………

3.) ชื่อ-สกุล MR./MS./MRS……………………………………………………………………………..วันที่เกิด……………………………………………….

จังหวัดที่เกิด…………………………หมายเลขพาสปอร์ต…………………………..

บุตรคนนี้อาศัยร่วมกับท่านใช่หรือไม่………..

หากไม่ อาศัยอยู่กับ(กรุณาระบุความสัมพันธ์และชื่อ-สกุล)……………………………………………………………………………………………………..

ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..บุตรคนนี้ร่วมเดินทางกับท่านในครั้งนี้ด้วยหรือไม่………………………………

10.นอกจากบุตรตามรายชื่อดังกล่าว ยังมีเด็กคนอื่นที่ร่วมเดินทางภายใต้การดูแลของท่านหรือไม่……………..

หากมี จำนวนกี่คน………………….กรุณาระบุรายละเอียด

1.) ชื่อ-สกุล MR./MS./MRS……………………………………………………………………………..วันที่เกิด……………………………………………….

จังหวัดที่เกิด…………………….หมายเลขพาสปอร์ต…………………..สัญชาติ…………………..

ความสัมพันธ์กับเด็ก………………………………………..ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ของเด็ก……………………………..

ที่อยู่ของเด็ก………………………………………………………………………………………………………………..หมายเลขโทรศัพท์……………………………

2.) ชื่อ-สกุล MR./MS./MRS……………………………………………………………………………..วันที่เกิด……………………………………………….

จังหวัดที่เกิด…………………….หมายเลขพาสปอร์ต…………………..สัญชาติ…………………..

ความสัมพันธ์กับเด็ก………………………………………..ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ของเด็ก……………………………..

ที่อยู่ของเด็ก………………………………………………………………………………………………………………..หมายเลขโทรศัพท์……………………………

11.เคยทำงานกับองค์กรเหล่านี้หรือไม่ : ราชการทหาร/ข้าราชการพลเรือน/ตุลาการ/สื่อต่างๆหรืองานที่เกี่ยวกับความมั่นคงทั้งของรัฐ เช่น ตำรวจ หรือบริษัทของเอกชนที่เกี่ยวกับความมั่นคง………………………………………………………………………………………………………………

ท่านประกอบอาชีพ…………………………………………………………….ตำแหน่ง………………………………..………………………………………..

ชื่อบริษัทหรือองค์กรที่สังกัด…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….

ลักษณะงาน เช่น ธุรกิจส่วนตัว / โรงงาน………………………………………………………………………………………………………………………………..

ที่อยู่สำนักงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

วันที่เริ่มงาน ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน…………………………………………… อีเมลล์…………………………………………………………………

รายได้รวมจากงานที่ทำต่อเดือน…………………………

ท่านมีบัญชีเงินฝาก อสังหาริมทรัพย์ หรือรายได้ทางอื่นๆ เช่น เล่นหุ้น แชร์อีก ใช่หรือไม่ (หากมีโปรดระบุ)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

12.จำนวนค่าใช้จ่ายที่แบ่งให้กับครอบครัวต่อเดือน…………………………………………………………………………………………………………..…

13.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ท่านใช้ต่อเดือน……………………………………………………………………………………………………………………………….

14.จำนวนเงินที่เตรียมไว้ใช้จ่ายสำหรับการเดินทางครั้งนี้……………………………………………………………………………………………………..

15.ใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการเยือนสหราชอาณาจักรครั้งนี้……………………………………………………………………………………………

หากมีผู้หนึ่งผู้ใดออกค่าใช้จ่ายในบางส่วนหรือทั้งหมดของการเดินทางในครั้งนี้ เขาออกให้คุณเป็นจำนวนเงินเท่าไร…………………………………

16.ในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมา เคยได้รับวีซ่าอังกฤษหรือไม่……………………………………………………………………………………………………..

ถ้าเคย โปรดระบุ ชนิดของวีซ่า / วันที่วีซ่าออก / วันที่วีซ่าหมด / ออกโดยที่ไหน เช่น

C-VISIT/TOURIST        ISSUE : 1 MAY 2000    EXPIRE : 2 NOV 2000     AUTHORITY BY UK EMBASSY , THAILAND

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

17.ท่านเคยเดินทางไปเยือนสหราชอาณาจักรในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาใช่หรือไม่……………………………………………………………………………..

หากใช่ โปรดระบุช่วงเวลาที่ไปและเหตุผลของการเดินทาง …………………………………………………………………………………………………….

18.ท่านเคยทำเรื่องขอพำนักถาวรกับ HOME OFFICE ที่อังกฤษในระยะ10ปีที่ผ่านมาหรือไม่………………………………………………………..

19.ท่านเคยได้รับการปฎิเสธไม่ให้เข้าประเทศอังกฤษ ในระยะ10ปีที่ผ่านมาหรือไม่ (เช่นที่สนามบินหรือท่าเรือ) …………………………………….

20.ท่านเคยได้รับการปฎิเสธการขอวีซ่าจากประเทศต่างๆหรือ อังกฤษ  ในระยะ10ปีที่ผ่านมาหรือไม่………………………………………………

ถ้าเคย โปรดระบุ ช่วงเวลาและประเทศที่เคยถูกปฎิเสธการขอวีซ่า……………………………………………………………………………………………….

21.ท่านเคยถูกส่งตัวกลับประเทศจากประเทศต่างๆหรือ อังกฤษ  ในระยะ10ปีที่ผ่านมาหรือไม่………………….

  • เฟสบุ๊ค

  • ไลน์

  • โทรหาเรา