WRIT1260 Bernina X Diavolezza SWISS ITALY LIECHTENSTEIN 7วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 75,888
รหัสทัวร์ WRIT1260
สายการบิน Oman Air
ระยะเวลา 7วัน 5คืน
ประเทศ EUROPE

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งรถไฟขบวนพิเศษสายโรแมนติก Bernina Express
  • ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา Diavolezza เมืองสุดคลาสสิคริมแม่น ้าไรน์
  • ชมน้ำตกไรน์ปราสาทวาดซุ ทะเลสาบโคโม่เมืองเวนิสแห่งอิตาลี
  • เที่ยวเมืองเวโรนา Little Roman มหาวิหารมิลาน


SWY22  Bernina X Diavolezza SWISS ITALY LIECHTENSTEIN 7วัน 5คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939 คุณเต็นท์

093-950-0020 คุณอ้อนแอ้น

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 WY818 BKK-MCT 09.15-12.25 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะพักเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานซูริค WY153 MCT-ZRH 14.45-19.05 Dorint Airport Hotel Zurich 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
2 เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ - เมืองวาดุซ - ปราสาทวาดุซ - บ้านสีแดงแห่งวาดุซ - มหาวิหารวาดุซ - สะพานเก่าข้าม แม่น้ำไรน์ - เมืองคูร์ Hotel Mercure City West 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นีน่า เอ็กซ์เพรส – สถานีดีอาโวเลซซ่า – ยอดเขาดิอาโวเลซซา – เมืองโคโม่ - ทะเลสาบโคโม่ Just Hotel Lomazzo Fiera 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - สะพานริอัลโต - โบสถ์เซนต์มาร์ก - พระราชวังดอจส์ Hotel Novotel Venice Mestre Castellana 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 เมืองเวโรนา – จัตุรัสเออร์เบ - หอคอย Torre dei Lamberti - โรมัน อารีน่า – มหาวิหารซานเซโน – บ้านของจูเลียต - เมืองมิลาน - ช้อปปิ้งห้าง Galleria Vittorio Emanuele Hotel NH Milano Fiera 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
6 มหาวิหารแห่งมิลาน - Serravalle Designer Outlet - ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา WY144 MXP-MCT 21.30-06.45
7 มหาวิหารแห่งมิลาน - Serravalle Designer Outlet - ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา WY144 MXP-MCT 21.30-06.45

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
24-30 มกราคม 67 75,888 14,500 จอง
จอง
14-20 กุมภาพันธ์ 67 75,888 14,500 จอง
จอง
21-27 กุมภาพันธ์ 67 75,888 14,500 จอง
จอง
06-12 มีนาคม 67 75,888 14,500 จอง
จอง
08-14 มีนาคม 67 75,888 14,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจ านวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว
– จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
– หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
– หรือขอสงวนสทิ ธิ์ในการปรับราคาคา่ บริการเพิ่ม (ในกรณที ผี่ ู้เดินทางไมถ่ ึง15ทา่ นและทา่ นยังประสงค์เดนิ ทางตอ่ ) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสนิ้
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ
– กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (30,500 บาท)
กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์
– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้อง
ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือวา่ งส าหรบั ตดิ วซี า่ ไมต่ า่ กวา่ 3หนา้) **กรณุ าตรวจสอบกอ่ นส่งใหบ้ รษิ ัทมฉิะนนั้ ทางบรษิ ัท
จะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์
วันที่แปด ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้นจริงเช่น ค่าวี
ซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจ าโรงแรม ค่าวีซ่า หรืออื่นๆ)
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจ า 50% (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น จริงเช่น ค่าวีซ่า
ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจ าโรงแรม หรืออื่นๆ )
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน โปรแกรม
4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินคา่ ทัวร์ทั้งหมด
5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสทิ ธิ์ไมอ่ าจเรียกรอ้ งค่าบริการและเงนิ มัดจา คนื ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสนิ้
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสทิ ธเิ์รียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
8. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของ
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้น ามาหักจากเงินค่าบริการที่
ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม
หรืออื่นๆ
อัตราค่าบริการนี้รวม
(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆ ได้)
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว
เพิ่ม) หรือเป็นการเพิ่มเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงาน
แฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับ
ควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี
4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถ
เลื่อนวันได้ใน กรณีที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง และ
การจัดที่นั่งของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพื่อแทรกแซงได้
5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
6. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่านา ้ หนกั กระเปา๋ สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน
ตามเงื่อนไขของแตล่ ะสายการบินทมี่ ีการเรียกเก็บ และกรณนี ้าหนกั สมั ภาระเกนิ ทา่ นตอ้ งเสียค่าปรับตามที่สายการบนิ
เรียกเก็บ
8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯ ได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel
แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ
ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษา
ในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกัน
เพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้งบริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนี้โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน า
เที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงื่อนไขความ
คุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความ
ประสงค์มาที่บริษัทฯ
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ จากท่าน
2. ค่าบริการและยื่นวีซ่าเชงเก้น 5,500 บาท
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
5. ค่าภาษีน ้ามนั ทสี่ ายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบรษิ ัทฯไดอ้ อกตั๋วเครื่องบนิ และได้ทา การขายโปรแกรมไปแล้ว
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EUR /ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลา่ ช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่/ปลอดบุหรี่ได้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯ ได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel
แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่ง
เกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบ
อื่นๆ ประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ได้กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงิน
คุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้งบริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
ประกันภัยเดินทางอันนี้โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว
ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บ
ไซด์Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
13. มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น
14. มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผมู้ ี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น
15. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  • เฟสบุ๊ค

  • ไลน์

  • โทรหาเรา

  • LINE Facebook Instagram YouTube