แอ่วม่วนใจ๋ … เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม 2วัน 1คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 5,990
รหัสทัวร์ 07290
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
ประเทศ ทัวร์ในประเทศ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดพระธาตุดอยคำ – Ma Chill Dee มีความสุข – วัดป่าดาราภิรมย์ – ดอยม่อนแจ่ม – Sky Walk ม่อนแจ่ม – ไร่ดอกลมหนาว – ซอมบี้ คาเฟ่ – บ้านข้างวัด – One Nimman – ถนนนิมมานเหมินทร์ – ร้านของฝาก

อาหารเด่น
ร้านต้นตำหรับอาหารพื้นเมืองเหนือ
หมูกระทะบนดอย
ข้าวซอยนิมมาน


แอ่วม่วนใจ๋ … เชียงใหม่

ไร่ดอกลมหนาว-ม่อนแจ่ม-landscapes-of-purple-verbena-flower-in-mon-jam-famous-beautiful-mountain-in-Chiangmai
ม่อนแจ่ม-Landscape-attractions-sunset-twilight-beautiful-at-mon-jamchiang-mai
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
Ancient-Buddhas-enshrined-in-Wat-Phra-That-Doi-Kham-Chiang-mai-2
Wat-Phra-That-Doi-Kham-Buddhist-temple-in-the-historic-of-Chiang-Mai-1
ไร่ดอกลมหนาว-ม่อนแจ่ม-landscapes-of-purple-verbena-flower-in-mon-jam-famous-beautiful-mountain-in-Chiangmai ม่อนแจ่ม-Landscape-attractions-sunset-twilight-beautiful-at-mon-jamchiang-mai วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพ Ancient-Buddhas-enshrined-in-Wat-Phra-That-Doi-Kham-Chiang-mai-2 Wat-Phra-That-Doi-Kham-Buddhist-temple-in-the-historic-of-Chiang-Mai-1
วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยคำ - Ma Chill Dee มีความสุข – วัดป่าดาราภิรมย์ - ดอยม่อนแจ่ม  
2 ม่อนแจ่ม - Sky Walk ม่อนแจ่ม – ไร่ดอกลมหนาว - ซอมบี้ คาเฟ่ - บ้านข้างวัด –One Nimman - ถนนนิมมานเหมินทร์ - ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
27 - 28 Jul 2020 6,900 1,500 0 0 1,000 จอง
จอง
03 - 04 Aug 2020 5,900 1,500 0 0 1,000 จอง
จอง
10 - 11 Aug 2020 5,900 1,500 0 0 1,000 จอง
จอง
17 - 18 Aug 2020 5,900 1,500 0 0 1,000 จอง
จอง
24 - 25 Aug 2020 5,900 1,500 0 0 1,000 จอง
จอง
31 Aug - 01 Sep 2020 5,900 1,500 0 0 1,000 จอง
จอง
07 - 08 Sep 2020 5,900 1,500 0 0 1,000 จอง
จอง
14 - 15 Sep 2020 5,900 1,500 0 0 1,000 จอง
จอง
21 - 22 Sep 2020 5,900 1,500 0 0 1,000 จอง
จอง
28 - 29 Sep 2020 5,900 1,500 0 0 1,000 จอง
จอง
05 - 06 Oct 2020 6,900 1,500 0 0 1,000 จอง
จอง
12 - 13 Oct 2020 7,900 1,500 0 0 1,000 จอง
จอง
19 - 20 Oct 2020 6,900 1,500 0 0 1,000 จอง
จอง
26 - 27 Oct 2020 6,900 1,500 0 0 1,000 จอง
จอง
02 - 03 Nov 2020 6,900 1,500 0 0 1,000 จอง
จอง
09 - 10 Nov 2020 5,900 1,500 0 0 1,000 จอง
จอง
16 - 17 Nov 2020 6,900 1,500 0 0 1,000 จอง
จอง
23 - 24 Nov 2020 6,900 1,500 0 0 1,000 จอง
จอง
30 Nov - 01 Dec 2020 6,900 1,500 0 0 1,000 จอง
จอง
07 - 08 Dec 2020 6,900 1,500 0 0 1,000 จอง
จอง
14 - 15 Dec 2020 6,900 1,500 0 0 1,000 จอง
จอง
21 - 22 Dec 2020 6,900 1,500 0 0 1,000 จอง
จอง
28 - 29 Dec 2020 8,900 1,500 0 0 1,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ **

อัตราบริการนี้รวม
·         ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
·         ค่าที่พัก 1คืน ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
·         ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
·         ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
·         ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
·         เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
·         ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตรานี้ไม่รวม
·         ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
·         ค่าบริการเตียงเสริม 700 บาท
·         ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
·         ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
·         ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
·         ค่าทิปไกด์ ท่านละ 200 บาท

เงื่อนไขการจอง
มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)  

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์
·      ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
·      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
·      ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ
·         การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 6 ท่าน
·         บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
·         บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
·         มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
·         ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
·         เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  • เฟสบุ๊ค

  • ไลน์

  • โทรหาเรา