WRWV874 KFS2023 KOREA FLYING SNOW

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,990
รหัสทัวร์ WRWV874
สายการบิน Jeju Air
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • พระราชวังฮวาซองแฮงกุง
 • ป้อมปราการฮวาซอง
 • สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม
 • เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค
 • วัดโชเกซา


KFS2023 KOREA FLYING SNOW

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939 คุณเต็นท์

093-950-0020 คุณอ้อนแอ้น

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
2 คาเฟ่ย้อนยุคสไตล์เกาหลี | พระราชวังฮวาซองแฮงกุง ป้อมปราการฮวาซอง | FLYING SUWON (ไม่รวมค่าขึ้น) SUWON HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน
3 อิสระเล่นสกี ณ ลานสกี (ไม่รวมค่าเข้า) | สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่น) ศูนย์เครื่องสำอาง | ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน
4 โชเกซา | ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์โสม | ศูนย์น้ำมันสนแดง DUTY FREE | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน
5 พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก ศูนย์อเมทิสต์ | KOREAN SUPERMARKET

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
23 – 27 พฤศจิกายน 2023 17,900 5,900 จอง
จอง
24 – 28 พฤศจิกายน 2023 17,900 5,900 จอง
จอง
25 – 29 พฤศจิกายน 2023 17,900 5,900 จอง
จอง
26 – 30 พฤศจิกายน 2023 16,900 5,900 จอง
จอง
27 – 01พฤศจิกายน 2023 16,900 5,900 จอง
จอง
28 – 02 พฤศจิกายน 2023 17,900 5,900 จอง
จอง
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2023 17,900 5,900 จอง
จอง
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2023 17,900 5,900 จอง
จอง
01 – 05 ธันวาคม 2023 19,900 5,900 จอง
จอง
02 – 06 ธันวาคม 2023 19,900 5,900 จอง
จอง
03 – 07 ธันวาคม 2023 18,900 5,900 จอง
จอง
04 – 08 ธันวาคม 2023 18,900 5,900 จอง
จอง
05 – 09 ธันวาคม 2023 19,900 5,900 จอง
จอง
06 – 10 ธันวาคม 2023 19,900 5,900 จอง
จอง
07 – 11 ธันวาคม 2023 20,900 5,900 จอง
จอง
08 – 12 ธันวาคม 2023 20,900 5,900 จอง
จอง
09 – 13 ธันวาคม 2023 19,900 5,900 จอง
จอง
10 – 14 ธันวาคม 2023 18,900 5,900 จอง
จอง
11 – 15 ธันวาคม 2023 18,900 5,900 จอง
จอง
12 – 16 ธันวาคม 2023 18,900 5,900 จอง
จอง
13 – 17 ธันวาคม 2023 19,900 5,900 จอง
จอง
14 – 18 ธันวาคม 2023 19,900 5,900 จอง
จอง
15 – 19 ธันวาคม 2023 19,900 5,900 จอง
จอง
16 – 20 ธันวาคม 2023 18,900 5,900 จอง
จอง
17 – 21 ธันวาคม 2023 18,900 5,900 จอง
จอง
18 – 22 ธันวาคม 2023 18,900 5,900 จอง
จอง
19 – 23 ธันวาคม 2023 18,900 5,900 จอง
จอง
20 – 24 ธันวาคม 2023 19,900 5,900 จอง
จอง
22 – 26 ธันวาคม 2023 19,900 5,900 จอง
จอง
23 – 27 ธันวาคม 2023 19,900 5,900 จอง
จอง
24 – 28 ธันวาคม 2023 19,900 5,900 จอง
จอง
25 – 29 ธันวาคม 2023 19,900 5,900 จอง
จอง
26 – 30 ธันวาคม 2023 20,900 5,900 จอง
จอง
27 – 31 ธันวาคม 2023 21,900 5,900 จอง
จอง
28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2024 23,900 5,900 จอง
จอง
29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2024 23,900 5,900 จอง
จอง
30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2024 21,900 5,900 จอง
จอง
31 ธันวาคม - 04 มกราคม 2024 20,900 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

 

เอกสารสำคัญตามเงื่อนไขการท่องเที่ยวเกาหลี

 1. 1. ลงทะเบียน K-ETA โดยชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพิ่มท่านละ 990.- บาท(ต่อครั้ง)
 2. ลงทะเบียน Q-CODE ทางบริษัทดำเนินการให้ ไม่มีค่าธรรมเนียม
 3. เอกสารในการลงทะเบียน K-ETA โดยเฉพาะหนังสือเดินทาง ต้องเป็นเอกสารที่ใช้ในการเดินทางจริงเท่านั้น

หมายเหตุ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลใด ๆ ของการลงทะเบียน K-ETA ที่เกิดจากการลงทะเบียนเองในทุกกรณี 

 

อัตราทัวร์รวม

☑   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ

☑   ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

☑   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

☑   ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า

☑   ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

☑   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี

☑   ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.

☑   ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

☑   ค่าบัตรเข้าสวนสนุกตามโปรแกรม

☑   ปลั๊กไฟ ADAPTER

อัตราทัวร์ไม่รวม

☒   ค่าดำเนินการลงทะเบียน K-ETA (กรณีให้ทางบริษัทจัดทำให้) รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

☒   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

☒   ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,500 บาท

☒   หากผู้เดินทางไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 5,000 บาท

☒   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

☒   ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)

☒   ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3.ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4.สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube