WRWV817 KOREA COLORING BRIGHT

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,900
รหัสทัวร์ WRWV817
สายการบิน Air Busan Jeju Air
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • คาเฟ่แห่งความรักโมนามูร์
 • เส้นทางสีทองแห่งอาซานแม่น้ำโกยเกียแห่งอาซาน
 • พระราชวังต็อกซู
 • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย


KCB2023 KOREA COLORING BRIGHT

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939 คุณเต็นท์

093-950-0020 คุณอ้อนแอ้น

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
2 คาเฟ่แห่งความรักโมนามูร์ | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งอาซาน หมู่บ้านพื้นเมืองเวอัม | เส้นทางสีทองแห่งอาซาน แม่น้ำโกยเกียแห่งอาซาน SUWON HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน
3 เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่น) | ฮานึลปาร์ค ศูนย์เครื่องสำอาง | ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน
4 พระราชวังต็อกซู | ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์โสม ศูนย์น้ำมันสนแดง | DUTY FREE ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน
5 พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก ศูนย์อเมทิสต์ | KOREAN SUPERMARKET

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-05 ต.ค. 66 17,900 5,900 จอง
จอง
02-06 ต.ค. 66 17,900 5,900 จอง
จอง
03-07 ต.ค. 66 17,900 5,900 จอง
จอง
04-08 ต.ค. 66 18,900 5,900 จอง
จอง
05-09 ต.ค. 66 18,900 5,900 จอง
จอง
06-10 ต.ค. 66 18,900 5,900 จอง
จอง
07-11 ต.ค. 66 18,900 5,900 จอง
จอง
08-12 ต.ค. 66 18,900 5,900 จอง
จอง
09-13 ต.ค. 66 18,900 5,900 จอง
จอง
10-14 ต.ค. 66 18,900 5,900 จอง
จอง
11-15 ต.ค. 66 19,900 5,900 จอง
จอง
12-16 ต.ค. 66 19,900 5,900 จอง
จอง
13-17 ต.ค. 66 19,900 5,900 จอง
จอง
14-18 ต.ค. 66 18,900 5,900 จอง
จอง
15-19 ต.ค. 66 18,900 5,900 จอง
จอง
16-20 ต.ค. 66 18,900 5,900 จอง
จอง
17-21 ต.ค. 66 18,900 5,900 จอง
จอง
18-22 ต.ค. 66 19,900 5,900 จอง
จอง
19-23 ต.ค. 66 19,900 5,900 จอง
จอง
20-24 ต.ค. 66 19,900 5,900 จอง
จอง
21-25 ต.ค. 66 18,900 5,900 จอง
จอง
23-27 ต.ค. 66 18,900 5,900 จอง
จอง
24-28 ต.ค. 66 18,900 5,900 จอง
จอง
25-29 ต.ค. 66 19,900 5,900 จอง
จอง
26-30 ต.ค. 66 19,900 5,900 จอง
จอง
27-31 ต.ค. 66 19,900 5,900 จอง
จอง
28 ต.ค. - 01 พ.ย. 66 18,900 5,900 จอง
จอง
29 ต.ค. - 02 พ.ย. 66 18,900 5,900 จอง
จอง
30 ต.ค. - 03 พ.ย. 66 18,900 5,900 จอง
จอง
31ต.ค. - 04 พ.ย. 66 18,900 5,900 จอง
จอง
01-05 พ.ย. 66 17,900 5,900 จอง
จอง
02-06 พ.ย. 66 17,900 5,900 จอง
จอง
03-07 พ.ย. 66 17,900 5,900 จอง
จอง
04-08 พ.ย. 66 17,900 5,900 จอง
จอง
05-09 พ.ย. 66 16,900 5,900 จอง
จอง
06-10 พ.ย. 66 16,900 5,900 จอง
จอง
07-11 พ.ย. 66 17,900 5,900 จอง
จอง
08-12 พ.ย. 66 17,900 5,900 จอง
จอง
09-13 พ.ย. 66 17,900 5,900 จอง
จอง
10-14 พ.ย. 66 17,900 5,900 จอง
จอง
11-15 พ.ย. 66 17,900 5,900 จอง
จอง
12-16 พ.ย. 66 16,900 5,900 จอง
จอง
13-17 พ.ย. 66 16,900 5,900 จอง
จอง
14-18 พ.ย. 66 17,900 5,900 จอง
จอง
15-19 พ.ย. 66 17,900 5,900 จอง
จอง
16-20 พ.ย. 66 17,900 5,900 จอง
จอง
17-21 พ.ย. 66 17,900 5,900 จอง
จอง
18-22 พ.ย. 66 17,900 5,900 จอง
จอง
19-23 พ.ย. 66 16,900 5,900 จอง
จอง
20-24 พ.ย. 66 16,900 5,900 จอง
จอง
21-25 พ.ย. 66 17,900 5,900 จอง
จอง
22-26 พ.ย. 66 17,900 5,900 จอง
จอง
26-30 พ.ย. 66 16,900 5,900 จอง
จอง
27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 66 16,900 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

เอกสารสำคัญตามเงื่อนไขการท่องเที่ยวเกาหลี

 1. 1. ลงทะเบียน K-ETA โดยชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพิ่มท่านละ 990.- บาท(ต่อครั้ง)
 2. ลงทะเบียน Q-CODE ทางบริษัทดำเนินการให้ ไม่มีค่าธรรมเนียม
 3. เอกสารในการลงทะเบียน K-ETA โดยเฉพาะหนังสือเดินทาง ต้องเป็นเอกสารที่ใช้ในการเดินทางจริงเท่านั้น

หมายเหตุ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลใด ๆ ของการลงทะเบียน K-ETA ที่เกิดจากการลงทะเบียนเองในทุกกรณี 

 

อัตราทัวร์รวม

☑   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ

☑   ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

☑   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

☑   ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า

☑   ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

☑   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี

☑   ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.

☑   ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

☑   ค่าบัตรเข้าสวนสนุกตามโปรแกรม

☑   ปลั๊กไฟ ADAPTER

 

 

 

อัตราทัวร์ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการลงทะเบียน K-ETA (กรณีให้ทางบริษัทจัดทำให้) รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,500 บาท
 • หากผู้เดินทางไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 5,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3.ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4.สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 •  

หมายเหตุ

◆   กรุณาศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการใหม่ของประเทศเกาหลีใต้ในการเดินทางเข้าประเทศ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

◆   จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่  25 ท่าน ขึ้นไป

◆   เที่ยวบิน ราคารายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า(คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)

◆   ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

◆   กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ไทยและในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าออกเมือง หรือในกรณีอื่นๆการพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทไม่สามารถทำการเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ (เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ) ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์หรือค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

◆   หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ชำรุด หรือฉีกขาด

◆   ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจ่อการจลาจล, การปฏิวัติและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

◆   ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง รวมถึงการเจ็บป่วย และการตาย

◆   หลังจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชำระเงิดมัดจำภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง และชำระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน

◆   ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ  เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

◆   เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

◆   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

◆   มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

◆   ในกรณีที่ลูกค้าตั้งครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า

◆   กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้

◆   กรณีที่ท่านซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube