WRVW481 KOREA PREMIUM BLOSSOM 5D3N

ราคาเริ่มต้น ฿ 47,999
รหัสทัวร์ WRVW481
สายการบิน Korean Air
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวจัดเต็มชมซากุระจัดหนัก

 • เกาะนามิ
 • Lotte Seoul Sky
 • วัดชินฮันซา
 • พระราชวังเคียงบก
 • Han River Cruise


VICN53KE-1 KOREA PREMIUM BLOSSOM 5D3N BY KE

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

สายด่วน: 091-739-6939

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน โรงแรมมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว
3 นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ศูนย์เครื่องสำอาง - ชมซากุระริมทะเลสาบซอกชอน - LOTTE WORLD TOWER - ล่องเรือชมแม่น้ำฮัน - ช้อปปิ้งย่านฮงแด โรงแรมมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว
4 ชมซากุระที่ถนนยออีโด - สมุนไพรโสมเกาหลี - พระราชวังเคียงบกกุง - สมุนไพรฮอตเกนามู - DUTY FREE - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง โรงแรมมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว
5 หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอนฮันอก - สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - วัดโชเกซา - ซุปเปอร์มาร์เก็ต

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12-16 เมษายน 2566 47,999 9,900 จอง
จอง
13-17 เมษายน 2566 47,999 9,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก. จำนวน 1 ใบ

R ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

R ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงทำให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพับ หรือ SOFA BED  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ

หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็น พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และ พักเดี่ยว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใดใด ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มกับผู้เข้าพัก

R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

R ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

R ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube