WRVW1291 KOREA WINTER SKI (พักสกีรีสอร์ท) 5 วัน 3 คืน BY KE

ราคาเริ่มต้น ฿ 45,999
รหัสทัวร์ WRVW1291
สายการบิน Korean Air
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลีใต้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เกาะนามิ
 • พระราชวังเคียงบกกุง
 • หมู่บ้านบุกชนฮันอก
 • ย่านฮงแด
 • พักสกีรีสอร์ท


VICN53KE-2 KOREA WINTER SKI (พักสกีรีสอร์ท) 5 วัน 3 คืน BY KE

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศเกาหลีใต้
2 สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - อิสระเล่นสกี - พักสกีรีสอร์ท DAEMYEONG VIVALDY SKI RESORT หรือเทียบเท่า
3 กรุงโซล - ห้องสมุดสตาร์ฟิลด์ - วัดบงอึนซา - ศูนย์เครื่องสำอาง - หอคอยโซลทาวเวอร์ - ย่านฮงแด SPLASIR MYEONGDONG HOTEL หรือเทียบเท่า
4 พระราชวังเคียงบกกุง - หมู่บ้านบุกชนฮันอก - หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - ศูนย์โสมเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ห้างสินค้าปลอดภาษี - ย่านเมียงดง SPLASIR MYEONGDONG HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก) - ฮุนไดพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 ธันวาคม 2566 - 01 มกราคม 2567 45,999 12,900 จอง
จอง
29 ธันวาคม 2566 - 02 มกราคม 2567 46,999 12,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน

แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงทำให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพับ หรือ SOFA BED  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็น พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และ พักเดี่ยว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใดใด ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มกับผู้เข้าพัก

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ

(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 • ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม
 • ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง

ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าตรวจ RT-PCR TEST / ATK ก่อนเดินทาง
 • ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า

 

การยกเลิก

เนื่องจากราคานี้ตั๋วเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น  เมื่อส่งรายชื่อออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดใด

 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube