WRVW315 กด LIKE MYANMAR 3 วัน 2 คืน BY DD ไปเช้า กลับค่ำ

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ WRVW315
สายการบิน Nok Air
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • พระราชวังบุเรงนอง
 • เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ (พระธาตุมุเตา)
 • เจดีย์ฮินตะกอง (เจ้าแม่นันครายง์)
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • พระนอนชเวตาเลียว
 • เจดีย์ไจ้ปุ้น (วัดพระสี่ทิศ)
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • เจดีย์โบตาทาวน์
 • เทพทันใจ
 • เทพกระซิบ
 • ตลาดสก็อต
 • พระนอนตาหวาน
 • วัดหงาทัตจี


VWMMR32DD2 กด LIKE MYANMAR 3 วัน 2 คืน BY DD ไปเช้า กลับค่ำ

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

สายด่วน: 091-739-6939 คุณตาว

เฟสบุ๊ค:   https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ (พระธาตุมุเตา) - เจดีย์ฮินตะกอง (เจ้าแม่นันครายง์) - พระธาตุอินทร์แขวน KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า
2 พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ้ปุ้น (วัดพระสี่ทิศ) - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง GRAND UNITED HOTEL / HOTEL STADIUM หรือเทียบเท่า
3 เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก็อต - พระนอนตาหวาน - วัดหงาทัตจี

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21-23 ตุลาคม 2565 10,888 4,500 จอง
จอง
02-04 ธันวาคม 2565 11,555 4,500 จอง
จอง
04-06 ธันวาคม 2565 9,999 4,500 จอง
จอง
09-11 ธันวาคม 2565 11,888 4,500 จอง
จอง
11-13 ธันวาคม 2565 9,999 4,500 จอง
จอง
23-25 ธันวาคม 2565 10,555 4,500 จอง
จอง
30 ธันวาคม - 01 มกราคม 2566 13,333 4,500 จอง
จอง
01-03 มกราคม 2566 13,333 4,500 จอง
จอง
13-15 มกราคม 2566 9,999 4,500 จอง
จอง
27-29 มกราคม 2566 9,999 4,500 จอง
จอง
03-05 กุมภาพันธ์ 2566 9,999 4,500 จอง
จอง
10-12 กุมภาพันธ์ 2566 9,999 4,500 จอง
จอง
17-19 กุมภาพันธ์ 2566 9,999 4,500 จอง
จอง
24-26 กุมภาพันธ์ 2566 9,999 4,500 จอง
จอง
03-05 มีนาคม 2566 11,555 4,500 จอง
จอง
10-12 มีนาคม 2566 9,999 4,500 จอง
จอง
17-19 มีนาคม 2566 9,999 4,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

     ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

     ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.

     ค่ารถรับ ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

     ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน

แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงทำให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพับ หรือ SOFA BED  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ

หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็น พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และ พักเดี่ยว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใดใด ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มกับผู้เข้าพัก

     ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

     ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

     ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

     ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม
 • ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง

ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน (ไม่รวมอยู่ในค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ)

ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท/ท่าน/วัน **ไม่ได้บังคับ**

     ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

     ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

     ค่าตรวจ RT-PCR TEST / ATK ก่อนเดินทาง

     ค่าตรวจ ATK เมื่อเดินทางไปถึงที่ประเทศเมียนม่า ท่านละ 15,000 จ๊าต

     ค่าวีซ่าเข้าประเทศเมียนมาเป็นแบบ E-VISA ท่านละ 2,000 บาท (ใช้เวลาในการยื่น 7-10 วันก่อนเดินทาง ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)           ***เงื่อนไขวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของประเทศเมียนมา***

     ค่าประกันเดินทาง MYANMAR INSURANCE (ราคาแตกต่างกันตามช่วงอายุ)

           –  อายุ 1-60 ปี ค่าประกัน ท่านละ 2,000 บาท

           –  อายุ 61-75 ปี ค่าประกัน ท่านละ 2,800 บาท

           –  อายุ 75 ปีขึ้นไป ค่าประกัน ท่านละ 3,700 บาท

 • หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เมียนมามีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube