NAK201 ทัวร์เขาใหญ่ ใครว่าแพง ราคาไม่แรง เราคอนเฟิร์ม

ราคาเริ่มต้น ฿ 1,988
รหัสทัวร์ WR211001
สายการบิน รถตู้
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ – ทอสคาน่า วัลเล่ย์ – The Chocolate Factory –ไร่สตอเบอรี่หรือไร่ทานตะวัน – อุโมงค์ต้นไม้ – ชมพระอาทิตย์ตกดิน @ อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก
  • ชมพระอาทิตย์ขึ้น @ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – ฟาร์มโคนม– ไร่สุวรรณข้าวโพดหวาน – วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม – ช้อปปิ้ง OUTLET – ร้านของฝาก


NAK201 ทัวร์เขาใหญ่ ใครว่าแพง ราคาไม่แรง เราคอนเฟิร์ม 2 วัน 1 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 วันแรก กรุงเทพฯ (หน้าเมเจอร์รัชโยธิน) - เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา - ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ - ทอสคาน่า วัลเล่ย์ - The Chocolate Factory –ไร่สตอเบอรี่หรือไร่ทานตะวัน - อุโมงค์ต้นไม้ – ชมพระอาทิตย์ตกดิน @ อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก วีอาร์เกสเฮาส์ มวกเหล็ก
2 วันสอง ชมพระอาทิตย์ขึ้น @ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – ฟาร์มโคนม– ไร่สุวรรณข้าวโพดหวาน - วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม - ช้อปปิ้ง OUTLET - ร้านของฝาก - เดินทางกลับกรุงเทพฯ (หน้าเมเจอร์รัชโยธิน)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02-03 ต.ค. 2564 1,988 500 จอง
จอง
09-10 ต.ค. 2564 1,988 500 จอง
จอง
16-17 ต.ค. 2564 1,988 500 จอง
จอง
23-24 ต.ค. 2564 2,222 500 จอง
จอง
24-25 ต.ค. 2564 2,222 500 จอง
จอง
30-31 ต.ค 2564 1,988 500 จอง
จอง
06-07 พ.ย. 2546 1,988 500 จอง
จอง
13-14 พ.ย. 2564 1,988 500 จอง
จอง
20-21 พ.ย. 2564 1,988 500 จอง
จอง
27-28 พ.ย. 2564 1,988 500 จอง
จอง
04-05 ธ.ค.2564 2,333 500 จอง
จอง
05-06 ธ.ค. 2564 2,333 500 จอง
จอง
10-11 ธ.ค. 2564 2,333 500 จอง
จอง
11-12 ธ.ค. 2564 2,333 500 จอง
จอง
18-19 ธ.ค. 2564 1,988 500 จอง
จอง
25-26 ธ.ค. 2564 1,988 500 จอง
จอง
31-01 ม.ค. 65 2,499 500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

ในการจองทัวร์ผู้เดินทางต้อง ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

อัตราค่าบริการนี้รวม

– ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุ กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ 5 ท่าน        

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน *ห้องพักเป็นแบบเตียงใหญ่ 1 เตียง DOUBLE BED*

– ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

– ค่ามัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ

– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 200 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

– ขอสงวนสิทธิ์การจัดที่นั่งบนรถตู้ตามความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถจองที่นั่งได้

 

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนค่าทัวร์

  1. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป ยึดเงิน 50 % จากยอดที่ลูกค้าชำระเงินมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
  2. กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน (ยึดเงินเต็มจำนวน)
  3. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

**เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น **

  • เฟสบุ๊ค

  • ไลน์

  • โทรหาเรา

  • LINE Facebook Instagram YouTube