PACKAGE นครศรีธรรมราช แลคอน ขอพรไอ้ไข่ 1DAY TRIP

ราคาเริ่มต้น ฿ 1,499
รหัสทัวร์ 07306
สายการบิน
ระยะเวลา 1 วัน AY TRIP คืน
ประเทศ PACKAGE ในประเทศ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมืองนคร


PACKAGE นครศรีธรรมราช แลคอน ขอพรไอ้ไข่

Pillar-province-Nakhon-Si-ThammaratThailand-4
S__31367182-2
Huge-reclining-buddha-statue-and-holy-pagoda-in-buddhist-temple-with-cloudy-blue-sky-Thailand.-1
Pillar-province-Nakhon-Si-ThammaratThailand-4 S__31367182-2 Huge-reclining-buddha-statue-and-holy-pagoda-in-buddhist-temple-with-cloudy-blue-sky-Thailand.-1
วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 รถรับสนามบินนครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมืองนคร – รถส่งสนามบิน

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10 - 10 Oct 2020 1,499 0 0 0 0 จอง
จอง
11 - 11 Oct 2020 1,499 0 0 0 0 จอง
จอง
17 - 17 Oct 2020 1,499 0 0 0 0 จอง
จอง
18 - 18 Oct 2020 1,499 0 0 0 0 จอง
จอง
24 - 24 Oct 2020 1,499 0 0 0 0 จอง
จอง
25 - 25 Oct 2020 1,499 0 0 0 0 จอง
จอง
31 - 31 Oct 2020 1,499 0 0 0 0 จอง
จอง
01 - 01 Nov 2020 1,499 0 0 0 0 จอง
จอง
07 - 07 Nov 2020 1,499 0 0 0 0 จอง
จอง
08 - 08 Nov 2020 1,499 0 0 0 0 จอง
จอง
14 - 14 Nov 2020 1,499 0 0 0 0 จอง
จอง
15 - 15 Nov 2020 1,499 0 0 0 0 จอง
จอง
21 - 21 Nov 2020 1,499 0 0 0 0 จอง
จอง
22 - 22 Nov 2020 1,499 0 0 0 0 จอง
จอง
28 - 28 Nov 2020 1,499 0 0 0 0 จอง
จอง
29 - 29 Nov 2020 1,499 0 0 0 0 จอง
จอง
06 - 06 Dec 2020 1,499 0 0 0 0 จอง
จอง
12 - 12 Dec 2020 1,499 0 0 0 0 จอง
จอง
13 - 13 Dec 2020 1,499 0 0 0 0 จอง
จอง
19 - 19 Dec 2020 1,499 0 0 0 0 จอง
จอง
20 - 20 Dec 2020 1,499 0 0 0 0 จอง
จอง
26 - 26 Dec 2020 1,499 0 0 0 0 จอง
จอง
27 - 27 Dec 2020 1,499 0 0 0 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามรายการ

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด
ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

กรณีที่ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ  ต้องชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท

กรณีเด็กที่มีอายุ 0 – 2 ปี(Infant) ชำระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่

ค่าทิปพนักงานขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

เงื่อนไขการให้บริการ

ในการจองทัวร์กรุณา ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 3 วัน  หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ  เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 

การยกเลิก

** เนื่องจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว  ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผู้เดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น.

 

หมายเหตุ

1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 3 ท่าน ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

3.รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

8.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

9.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

10.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

  • เฟสบุ๊ค

  • ไลน์

  • โทรหาเรา

  • LINE Facebook Instagram YouTube