PRO TRANG เที่ยวทะเลเมืองตรัง 4 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 3,999
รหัสทัวร์ TH001
สายการบิน
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทะเลตรัง – ถ้ำมรกต – ถ้ำเลเขากอบ – เกาะมุก – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน –  เกาะเชือก – อันดามันเกตเวย์ – ถ้ำเลเขากอบ – กันตัง – ตลาดชินตา

 


PRO TRANG เที่ยวทะเลเมืองตรัง 4 วัน 2 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ตรัง
2 ท่องทะเลตรัง – เกาะมุก – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก
3 อันดามันเกตเวย์ – ถ้ำเลเขากอบ – กันตัง – ตลาดชินตา
4 บ้านลำภูรา – ไชยา – พระธาตุสวี – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20-23 Mar 2020 3,999 1,000 3,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (พัก 3 ท่าน เฉพาะในกรณีที่ไม่ต้องการพักเดี่ยว หรือมาไม่ครบคู่)
 • ค่าอาหาร จำนวน 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเรือท่องเที่ยวทะเลตรัง พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเรือล่องเที่ยวชมถ้ำเลเขากอบ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์และทีมงานที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • ค่าทิปทีมงานไกด์และคนขับรถ ท่านละ 200 บาท/ท่าน

 

หมายเหตุ

โปรแกรมการท่องเที่ยวทางทะเลขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ

 • รายการท่องเที่ยวทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • สมาคมฯไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางสมาคมฯในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านต้องการสำรองที่นั่ง จะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามวันที่ที่กำหนดเท่านั้น
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา