WRVW1402 โอ้โห RUSSIA นั่งรถไฟ SAPSAN มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน BY W5

ราคาเริ่มต้น ฿ 48,888
รหัสทัวร์ WRVW1402
สายการบิน Mahan Air
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ RUSSIA

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งรถไฟ SAPSAN มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  • โบสถ์หยดเลือด
  • โบสถ์นิโคลัส
  • มหาวิหารคาซาน
  • พระราชวังแคทเธอลีน
  • พระราชวังฤดูหนาว


VRUS85W5-2 โอ้โห RUSSIA นั่งรถไฟ SAPSAN มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน BY W5

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939, 093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) - สนามบินเชเรเมเตียโว (รัสเซีย) - มอสโก - เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโก - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก Park Inn หรือเทียบเท่า
3 โบสถ์หยดเลือด - โบสถ์นิโคลัส - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ Park Inn หรือเทียบเท่า
4 พระราชวังแคทเธอลีน - ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา - OPTIONAL TOUR ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำเนวา Park Inn หรือเทียบเท่า
5 รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ มอสโก - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - ชมการแสดง RUSSIAN CIRCUS Holiday Inn หรือเทียบเท่า
6 ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - ถนนอารบัท Holiday Inn หรือเทียบเท่า
7 สนามบินเชเรเมเตียโว (รัสเซีย) - สนามบินเตหะราน (อิหร่าน)
8 สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17 - 24 เม.ย. 2024 49,999 8,000 จอง
จอง
24 เม.ย. - 01 พ.ค. 2024 49,999 8,000 จอง
จอง
08 - 15 พ.ค. 2024 49,999 8,000 จอง
จอง
22 - 29 พ.ค. 2024 48,888 8,000 จอง
จอง
29 พ.ค. - 05 มิ.ย. 2024 50,999 8,000 จอง
จอง
12 - 19 มิ.ย. 2024 49,999 8,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 30,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด
ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่าง
น้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระ
เงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด
5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

  • เฟสบุ๊ค

  • ไลน์

  • โทรหาเรา

  • LINE Facebook Instagram YouTube