WRVW1166 RUSSIA จัดเต็ม ครบทุกไฮไลท์ มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ซากอร์ส 10 วัน 7 คืน BY W5

ราคาเริ่มต้น ฿ 54,777
รหัสทัวร์ WRVW1166
สายการบิน Mahan Air
ระยะเวลา 10วัน7คืน
ประเทศ RUSSIA

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN 2 ขา (ไป-กลับ) มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • พิเศษ !!! ชมการแสดงโชว์สไตล์รัสเซีย RUSSIAN CIRCUS

 


VRUS107W5-9  RUSSIA จัดเต็ม ครบทุกไฮไลท์ มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ซากอร์ส 10 วัน 7 คืน BY W5

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) - สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - มอสโก - เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโก - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก PARK INN หรือเทียบเท่า
3 โบสถ์หยดเลือด - โบสถ์นิโคลัส - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ PARK INN หรือเทียบเท่า
4 พระราชวังแคทเธอรีน - มหาวิหารคาซาน - ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา PARK INN หรือเทียบเท่า
5 รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ มอสโก - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - ชมการแสดง RUSSIAN CIRCUS HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
6 ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ถนนอารบัท HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
7 เมืองซากอร์ส - โบสถ์โฮลีทรีนิตี้ - ประตูชัยมอสโก HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
8 **อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ตามอัธยาศัย** HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
9 สนามบินวนูโคโว (รัสเซีย) - สนามบินเตหะราน (อิหร่าน)
10 สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 - 10 พฤศจิกายน 2566 54,777 39,900 จอง
จอง
08 - 17 พฤศจิกายน 2566 54,777 39,900 จอง
จอง
15 - 24 พฤศจิกายน 2566 54,777 39,900 จอง
จอง
22 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2566 54,777 39,900 จอง
จอง
29 พฤศจิกายน - 08 ธันวาคม 2566 55,555 39,900 จอง
จอง
06 - 15 ธันวาคม 2566 58,888 39,900 จอง
จอง
13 - 22 ธันวาคม 2566 54,777 39,900 จอง
จอง
20 - 29 ธันวาคม 2566 54,777 39,900 จอง
จอง
27 ธันวาคม - 05 มกราคม 2567 59,999 41,900 จอง
จอง
17 - 26 มกราคม 2567 56,789 39,900 จอง
จอง
24 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 2567 56,789 39,900 จอง
จอง
31 มกราคม - 09 กุมภาพันธ์ 2567 56,789 39,900 จอง
จอง
07 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 56,789 39,900 จอง
จอง
14 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 56,789 39,900 จอง
จอง
21 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2567 57,888 39,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

R   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

R  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ

R  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม

R ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

R ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (SINGLE) ,ห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่มีการแยกห้องพัก ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน กรณีที่มีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม

R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

R ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

R  ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

R  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์กำหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่าง ๆ เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม อาหารทะเล เป็นต้น รวมไปถึงเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ , มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 100 USD / ตลอดการเดินทาง *ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง*

**ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท / วัน / ท่าน

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

T  ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พักและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)

T ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี)

 

 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 30,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube