WRVW1222 บินโอมาน RUSSIA AURORA มอสโคว์ – มูร์มันสค์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก7 วัน 5 คืน BY WY

ราคาเริ่มต้น ฿ 69,999
รหัสทัวร์ WRVW1222
สายการบิน Oman Air
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

LENIN ICE BREAKER

ตามล่าแสงเหนือ

พระราชวังฤดูร้อน

มหาวิหารเซนต์บาซิล

นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN


VRUS75WY-10 บินโอมาน RUSSIA AURORA มอสโคว์ – มูร์มันสค์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก7 วัน 5 คืน BY WY
Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมัสกัต - สนามบินเชเรเมเตียโว - มอสโก HOLIDAY INN TAGANSKY หรือเทียบเท่า
2 สนามบินเชเรเมเตียโว บินภายในสู่มูร์มันสค์ – อนุสาวรีย์อโลชา - Lenin Ice Breaker - ตามล่าแสงเหนือ PARK INN POLYARNYE ZORI หรือเทียบเท่า
3 ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – หมู่บ้านซามิ - ชมกวางเรนเดียร์ - มูร์มันสค์ - อิสระช้อปปิ้ง - ตามล่าแสงเหนือ PARK INN POLYARNYE ZORI หรือเทียบเท่า
4 สนามบินเมืองมูร์มันสค์ บินภายในสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ) PARK INN PULKOVSKAYA หรือเทียบเท่า
5 พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลัสที่ 1 - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา – มหาวิหารคาซาน – ถนนเนฟสกี้ - รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ มอสโก HOLIDAY INN TAGANSKY หรือเทียบเท่า
6 จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - ถนนอารบัท -ประตูชัยมอสโก - เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโก - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - OUTLET MALL - สนามบินเชเรเมเตียโว
7 สนามบินมัสกัต - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10 – 16 พฤศจิกายน 2566 71,999 8,000 จอง
จอง
28 ธันวาคม - 03 มกราคม 2567 79,999 9,000 จอง
จอง
19 - 25 มกราคม 2567 71,999 8,000 จอง
จอง
31 มกราคม - 06 กุมภาพันธ์ 2567 71,999 8,000 จอง
จอง
11 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 69,999 8,000 จอง
จอง
21 - 27 กุมภาพันธ์ 2567 71,999 8,000 จอง
จอง
23 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 71,999 8,000 จอง
จอง
01 - 07 มีนาคม 2567 69,999 8,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเส้นทางบินระหว่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม // สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศรัสเซีย จาก มอสโก-มูร์มันสค์ , มูร์มันสค์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่านละ 1 ชิ้น ไม่เกิน 23 กิโลกรัม และน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 10 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (SINGLE) ,ห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่มีการแยกห้องพัก ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน กรณีที่มีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์กำหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่าง ๆ เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม อาหารทะเล เป็นต้น รวมไปถึงเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ , มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 100 USD / ตลอดการเดินทาง *ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง*

**ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท / วัน / ท่าน

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พักและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี)

การยกเลิก

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่

 • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ หากยังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด อาทิเช่น ออกตั๋วรถไฟ ออกตั๋วเครื่องบินภายในแล้ว เป็นต้น โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube