WR017 Swiss France Belgium Netherland 8 วัน 5 คืน (EK)

ราคาเริ่มต้น ฿ 69,900
รหัสทัวร์ WR017
สายการบิน Emirates
ระยะเวลา 8D5N
ประเทศ Swiss France Belgium Netherland

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ซูริค
 • ลูเซิร์น
 • นั่งกระเช้าขึ้นเขาทิทลิส
 • บาเซิล
 • นั่งรถไฟด่วน
 • ปารีส
 • ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
 • พระราชวังแวร์ซาย
 • บรัสเซล
 • หมู่บ้านกังหันลม
 • โวเลนดัม
 • อัมสเตอร์ดัม
 • ล่องเรือหลังคากระจก


VCEURO47 Swiss France Belgium Netherland 8 วัน 5 คืน (EK)

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

สายด่วน: 091-739-6939 พี่หวิน // สายด่วน: 090-894-3331

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ประเทศไทย
2 ประเทศไทย - ซูริค – ลูเซิร์น GRAND EUROPE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิส-บาเซิล ASTRORIA HOTEL หรือเทียบเท่า
4 นั่งรถไฟด่วนเข้าสู่ ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์ MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ล่องเรือแม่น้ำแซนน์-บรัสเซล(เบลเยี่ยม) HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า
6 จัตุรัสกรังปลาส-อะตอมเมียม-โวเลนดัม-ซานส์คานส์ MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า
7 อัมสเตอร์ดัม
8 ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 - 27 ธ.ค. 64 79,900 จอง
จอง
25 ธ.ค. 64 - 01 ม.ค. 65 79,900 จอง
จอง
27 ธ.ค. 64 - 03 ม.ค. 65 79,900 จอง
จอง
22 - 29 ม.ค. 65 69,900 จอง
จอง
29 ม.ค. - 05 ก.พ. 65 69,900 จอง
จอง
19 - 26 ก.พ. 65 69,900 จอง
จอง
26 ก.พ. - 05 มี.ค. 65 69,900 จอง
จอง
05 - 12 มี.ค. 65 69,900 จอง
จอง
19 - 26 มี.ค. 65 69,900 จอง
จอง
26 มี.ค. - 02 เม.ย. 65 69,900 จอง
จอง
09 - 16 เม.ย. 65 79,900 จอง
จอง
16 - 23 เม.ย. 65 69,900 จอง
จอง
23 - 30 เม.ย. 65 69,900 จอง
จอง
07 - 14 พ.ค. 65 69,900 จอง
จอง
21 - 28 พ.ค. 65 69,900 จอง
จอง
04 - 11 มิ.ย. 65 69,900 จอง
จอง
18 - 25 มิ.ย. 65 69,900 จอง
จอง
09 - 16 ก.ค. 65 69,900 จอง
จอง
23 - 30 ก.ค. 65 69,900 จอง
จอง
06 - 13 ส.ค. 65 69,900 จอง
จอง
20 - 27 ส.ค. 65 69,900 จอง
จอง
03 - 10 ก.ย. 65 69,900 จอง
จอง
17 - 24 ก.ย. 65 69,900 จอง
จอง
24 ก.ย. - 01 ต.ค. 65 69,900 จอง
จอง
08 - 15 ต.ค. 65 69,900 จอง
จอง
15 - 22 ต.ค. 65 69,900 จอง
จอง
22 - 29 ต.ค. 65 69,900 จอง
จอง
29 ต.ค. - 05 พ.ย. 65 69,900 จอง
จอง
12 - 19 พ.ย. 65 69,900 จอง
จอง
26 พ.ย. - 03 ธ.ค. 65 69,900 จอง
จอง
03 - 10 ธ.ค. 65 79,900 จอง
จอง
10 - 17 ธ.ค. 65 69,900 จอง
จอง
17 - 24 ธ.ค. 65 69,900 จอง
จอง
24 - 31 ธ.ค. 65 79,900 จอง
จอง
29 ธ.ค. 65 - 05 ม.ค. 66 79,900 จอง
จอง
31 ธ.ค. 65 - 07 ม.ค. 66 79,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการวันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า ( 4 ดาว)
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าวีซ่าเชงเก้น (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น)
 8. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 9. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

 

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษค่าบริการพิเศษต่าง ๆ
 6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 50 ยูโร

 

***กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า***

เงื่อนไขการจอง

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
 • กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว

 

หมายเหตุ 

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง

– บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ….

– หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด

– นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

 • กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ )

และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ

 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

 • กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ

สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า

 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ

โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

 • ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของ

ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

 • เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน

กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่)

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี

ใบรับรองแพทย์)

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน

จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน)
 • ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ

ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้

 • ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 00 น. ต้องจบงานภายใน

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน – เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น

 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube