อุทัยธานี มานี่…ไม่มีเบื่อ

ราคาเริ่มต้น ฿ 999
รหัสทัวร์ 07348
สายการบิน
ระยะเวลา 1 วัน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดจันทาราม(วัดท่าซุง) – ปราสาททองคำ (กาญจนาภิเษก)– วัดสังกัสรัตนคีรี – บ้านจงรัก – ถนนคนเดินตรอกโรงยา


อุทัยธานี มานี่…ไม่มีเบื่อ

วัดท่าซุง-Golden-Temple-Wat-Tha-Sung-Uthai-Thani-province
วัดท่าซุง-Golden-Buddha-statue-Chantaram-Temple-or-Tha-Sung-Temple-Public-place-in-UTHAI-THANITHAILAND.
วัดท่าซุง-Golden-Temple-Wat-Tha-Sung-Uthai-Thani-province วัดท่าซุง-Golden-Buddha-statue-Chantaram-Temple-or-Tha-Sung-Temple-Public-place-in-UTHAI-THANITHAILAND.
วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – วัดจันทาราม(วัดท่าซุง) – ปราสาททองคำ (กาญจนาภิเษก)– วัดสังกัสรัตนคีรี – บ้านจงรัก – ถนนคนเดินตรอกโรงยา    (-/L/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 - 12 Aug 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
15 - 15 Aug 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
16 - 16 Aug 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
22 - 22 Aug 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
23 - 23 Aug 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
29 - 29 Aug 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
30 - 30 Aug 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
05 - 05 Sep 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
06 - 06 Sep 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
12 - 12 Sep 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
13 - 19 Sep 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
19 - 19 Sep 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
20 - 20 Sep 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
26 - 26 Sep 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
27 - 27 Sep 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
03 - 03 Oct 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
04 - 04 Oct 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
10 - 10 Oct 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
11 - 11 Oct 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
13 - 13 Oct 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
17 - 17 Oct 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
18 - 18 Oct 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
23 - 23 Oct 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
24 - 24 Oct 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
25 - 25 Oct 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
31 - 31 Oct 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
01 - 01 Nov 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
07 - 07 Nov 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
08 - 08 Nov 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
14 - 14 Nov 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
15 - 15 Nov 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
21 - 21 Nov 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
22 - 22 Nov 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
28 - 28 Nov 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
29 - 29 Nov 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
05 - 05 Dec 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
06 - 06 Dec 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
10 - 10 Dec 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
12 - 12 Dec 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
13 - 13 Dec 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
19 - 19 Dec 2020 999 0 999 999 0 จอง
จอง
20 - 20 Dec 2020 999 0 999 999 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

หมายเหตุ

**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป**

เอกสารประกอบการเดินทาง

 • สำเนาบัตรประชาชน ใช้สำหรับการทำประกันการเดินทาง
  ***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชำระเงิน *****

ข้อสำคัญ

 • ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 200 บาท
 • ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ำกว่า 9 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
 • กรณีกรุ๊ปที่ออกเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนจากรถบัสปรับอากาศ เป็น รถตู้ปรับอากาศ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น / รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
 • บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 200 บาท

 

เงื่อนไขการจอง

 • สำหรับโปรแกรมนี้ ชำระเต็มจำนวน หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินมัดจำในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ทำการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีที่นั่งจำกัด
 • ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจำนวน เท่านั้น

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำร้านอาหาร รถบัสปรับอากาศ และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

 

หมายเหตุ

 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บริการ เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การล่าช้าของการจราจร ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • -ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการยืนยันทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสำคัญเท่านั้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ต้องใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดทำการชั่วคราว

**เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ *

 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube