WRVW326 TURKIYE SO COOL 10D 7N BY W5

ราคาเริ่มต้น ฿ 33,999
รหัสทัวร์ WRVW326
สายการบิน Mahan Air
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เมืองคัปปาโดเกีย
 • นครใต้ดินชาดัค
 • หุบเขาอุซิซาร์
 • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
 • เมืองปามุคคาเล่
 • ปราสาทปุยฝ้าย
 • บ้านพระแม่มารี
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • เมืองคูซาดาซี
 • ย่านเมืองเก่าอิซเมียร์
 • สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • จัตุรัสทักซิม

 


IST107W5-9 TURKIYE SO COOL 10D 7N BY W5

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

สายด่วน: 091-739-6939 คุณตาว

เฟสบุ๊ค:   https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินเตหะราน (ประเทศอิหร่าน) - สนามบินอิสตันบูล (ประเทศตุรเคีย) - เมืองอังการา - มัสยิดโคจาเท็ป (KOCATEPE MOSQUE)
3 เมืองอังการา - ทะเลสาบเกลือ - เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) - นครใต้ดินชาดัค - หุบเขาอุซิซาร์ - หมู่บ้านอวานอส
4 เมืองคัปปาโดเกีย - *OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย* - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาพาซาแบค - เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย - เมืองปามุคคาเล่
5 เมืองปามุคคาเล่ - เมืองเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคูซาดาซี - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส
6 เมืองคูซาดาซี - ย่านเมืองเก่าอิซเมียร์ - เมืองชานัคคาเล่ - อุทยานแห่งชาติทรอย
7 เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองอิสตันบลู - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปี - ตลาดสไปร์ท
8 จัตุรัสทักซิม - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย *OPTION TOUR*
9 เมืองอิสตันบูล - สนามบินอิสตันบูล (ตุรเคีย) - สนามบินเตหะราน (อิหร่าน)
10 สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
23 พ.ย. – 02 ธ.ค. 65 33,999 10,500 จอง
จอง
14 - 23 ธ.ค. 65 33,999 10,500 จอง
จอง
18 - 27 ม.ค. 66 31,999 10,500 จอง
จอง
08 - 17 ก.พ. 66 32,999 10,500 จอง
จอง
22 ก.พ. - 03 มี.ค. 66 33,333 10,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน

แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงทำให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพับ หรือ SOFA BED  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ

หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็น พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และ พักเดี่ยว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใดใด ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มกับผู้เข้าพัก

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ,มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,200 บาท หรือ 90 USD /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง

ในส่วนหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ**

ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท / ท่าน / วัน หรือ 3 USD / ท่าน / วัน

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พักและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าตรวจ RT-PCR TEST (กรณีมีการเรียกตรวจ)
 • ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศต้องทำวีซ่าเข้าประเทศ
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube