WRVW887 TURKIYE ราคาช็อก น็อคตาแตก 9 วัน 6 คืน BY TK

ราคาเริ่มต้น ฿ 27,999
รหัสทัวร์ WRVW887
สายการบิน Turkish Airlines
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ ตุรเคีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • สุเหร่าเซ็นต์โซเฟีย
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน
 • ฮิปโปโดรม
 • ปราสาทปุยฝ้าย
 • ทะเลสาบเกลือ


VIST96TK-PRO TURKIYE ราคาช็อก น็อคตาแตก 9 วัน 6 คืน BY TK

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

093-950-0020

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอิสตันบูล - สุเหร่าเซ็นต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ชมม้าไม้จำลอง - ปามุคคาเล่- เมืองโบราณเฮียราโพลิส -ปราสาทปุยฝ้าย TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่า
4 คอนย่า - คาราวานซาราย - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 *Option* ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินซาดัค - หุบเขาอุชิซาร์ - หุบเขานกพิราบ - จุดชมวิวเกอเรเม่ - หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาอวานอส MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเท่า
6 อังการา - ทะเลสาบเกลือ - พิพิธภัณฑ์อตาเติร์ก KAHVECILER HOTEL หรือเทียบเท่า
7 ย่านเมืองเก่าซานฟรานโบลู - ทะเลสาบโกลจุก - อิสตันบูล- ตลาดสไปร์ท TRYP BY WYNDHAM AIRPORT หรือเทียบเท่า
8 ท่องเที่ยวย่าน BALAT - หอคอยกาลาตา - จตุรัสทักซิม - สนามบินอิสตันบูล
9 สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10 – 18 สิงหาคม 2566 27,999 8,500 จอง
จอง
19 - 27 สิงหาคม 2566 27,999 8,500 จอง
จอง
24 สิงหาคม - 01 กันยายน 2566 30,800 8,500 จอง
จอง
27 สิงหาคม - 04 กันยายน 2566 30,800 8,500 จอง
จอง
31 สิงหาคม - 08 กันยายน 2566 30,800 8,500 จอง
จอง
03 - 11 กันยายน 2566 30,800 8,500 จอง
จอง
09 - 17 กันยายน 2566 30,800 8,500 จอง
จอง
12 - 20 กันยายน 2566 30,800 8,500 จอง
จอง
16 - 24 กันยายน 2566 30,800 8,500 จอง
จอง
20 - 28 กันยายน 2566 30,800 8,500 จอง
จอง
23 กันยายน - 01 ตุลาคม 2566 30,800 8,500 จอง
จอง
27 กันยายน - 05 ตุลาคม 2566 30,800 8,500 จอง
จอง
30 กันยายน - 08 ตุลาคม 2566 30,800 8,500 จอง
จอง
09 - 17 ตุลาคม 2566 33,333 8,500 จอง
จอง
23 - 31 ตุลาคม 2566 *เปิดเพิ่ม* 33,333 8,500 จอง
จอง
26 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2566 30,800 8,500 จอง
จอง
28 ตุลาคม - 05 พฤศจิกายน 2566 30,800 8,500 จอง
จอง
31 ตุลาคม - 08 พฤศจิกายน 2566 30,800 8,500 จอง
จอง
02 - 10 พฤศจิกายน 2566 30,800 8,500 จอง
จอง
06 - 14 พฤศจิกายน 2566 30,800 8,500 จอง
จอง
09 - 17 พฤศจิกายน 2566 30,800 8,500 จอง
จอง
13 - 21 พฤศจิกายน 2566 30,800 8,500 จอง
จอง
17 - 25 พฤศจิกายน 2566 30,800 8,500 จอง
จอง
19 - 27 พฤศจิกายน 2566 30,800 8,500 จอง
จอง
23 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2566 30,800 8,500 จอง
จอง
26 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2566 30,800 8,500 จอง
จอง
29 พฤศจิกายน - 07 ธันวาคม 2566 30,800 8,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (SINGLE) ,ห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่มีการแยกห้องพัก ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน กรณีที่มีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์กำหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่าง ๆ เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม อาหารทะเล เป็นต้น รวมไปถึงเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ , มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 100 USD / ตลอดการเดินทาง *ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง*

**ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท / วัน / ท่าน

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พักและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี)

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 20,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

การยกเลิก

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่

 • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ หากยังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด อาทิเช่น ออกตั๋วเครื่องบินภายในแล้ว เป็นต้น โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube