ตุรกี อิสตันบูล 8 วัน 6 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 32,900
รหัสทัวร์ 06891
สายการบิน Turkish Airlines
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
ประเทศ TURKEY

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมม้าไม้จำลองเมืองทรอย – ชมดินแดนเทพนิยาย คัปปาโดเกีย – ปราสาทปุยฝ้าย – ชมนครโบราณอะโคโปลิส – นครโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – สุเหล่าเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม – ล่องเรือที่ช่องแคบบอสฟอรัส – นั่งบอลลูนชมวิวเมืองปาโดเกีย


ตุรกี อิสตันบูล 8 วัน 6 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล
2 อิสตันบูล - เมืองชานักกาเล - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองไอวาลิก
3 เมืองเพอร์กามุม - วิหารอะโคโปลิส - เมืองคุชาดาสึ - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอเฟซุส - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - ปามุคคาเล
4 เมืองโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย
5 ชมความงามเมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินคาดัค  - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - โรงงานเซรามิคและร้านจิวเวอรี่ - กรุงอังการ่า - ทะเลสาบน้ำเค็ม LAKE TUZ
6 เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาร์เช - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์ 
7 สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ท่าอากาศยานอิสตันบูล
8 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
23 - 30 May 2020 32,900 7,000 30,900 31,900 10,000 จอง
จอง
06 - 13 Jun 2020 32,900 7,000 30,900 31,900 10,000 จอง
จอง
20 - 27 Jun 2020 32,900 7,000 30,900 31,900 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

หมายเหตุเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
– เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมในรัสเซียไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน ผู้เดินทาง จะได้ห้องพักประเภท ห้องคู่แบบไม่มีเตียงเสริม
– โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
– กรณีที่มีงาน Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นจากราคาขายและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

อัตรานี้รวม  

ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการไป – กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)

ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน

ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ

ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์ ท่านละ 20 กก.โหลดได้ท่านละ 1 ใบ ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ

ค่าไกด์ท้องถิ่นนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

ค่าหัวหน้าทัวร์นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,500 บาท/ท่านหรือ 75USD/ท่าน ตลอดการเดินทาง (โปรดชำระที่สนามบิน)

ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ำใจในการบริการ

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เป็นต้น

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทยกรุณาเตรียมเอกสารคือ

                1) พาสปอร์ต                                       2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว

                3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่                            4) สำเนาทะเบียนบ้าน

                5) สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์

                6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระด้วยตนเอง)

ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตไทยที่ต้องการอยู่เกิน 30 วัน

ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตราชการ (พาสปอร์ตราชการต้องทำวีซ่าทุกกรณี)

การจองและชำระเงิน

                ชำระค่ามัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการจองทัวร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ ชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจำ 15,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 60 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 – 30 วัน หักค่ามัดจำ 25,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 30 – 44 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 24 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 1 – 35 วัน)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจำนวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านต้องการ

หมายเหตุอื่นๆ

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ เช่น  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยทางบริษัทฯ จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด โดยจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

2.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มหรือค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้เดินทางได้รับเป็นหลัก

3.   เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

4.   หลังจากการจองและชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

5.   ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมัน ณ ปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามสถานการณ์ดังกล่าว

  • เฟสบุ๊ค

  • ไลน์

  • โทรหาเรา