WR2109013 นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี 4D3N

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,990
รหัสทัวร์ WR2109013
สายการบิน Nok Air
ระยะเวลา 4D3N
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ล่องเรือ ไปตาม “เขื่อนรัชชประภา” (กุ้ยหลินเมืองไทย)
 •  “ล่องเรือชมโลมาสีชมพู” ที่ทะเลขนอม  เป็นจุดพบ โลมาสีชมพูบ่อยที่สุด
 • สักการะ บูชาตาไข่ ณ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ “สายมู ต้องห้ามพลาด” ถูกหวย และ รวยกันมาเยอะแล้ว
 • ไหว้ตาพรานบุญ
 •  หมู่บ้านคีรีวง” อากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทย
 • จุดแลนด์มาร์กสำคัญ ที่มาแล้วต้องมาถ่ายรูป “สะพานบ้านคีรีวง”
 • สักการะ “ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช” และ “พระบรมธาตุเมืองนคร เพื่อความเป็นสิริมงคล

  ! พิเศษ คณะ VIP 6 ท่านออกเดินทาง **


WDD0104EOM นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี 4D3N

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 วันแรก กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี – เขื่อนรัชชประภา (กุ้ยหลินเมืองไทย) โรงแรมมาร์ลิน หรือที่พักระดับใกล้เคียง
2 วันที่สอง ล่องเรือชมโลมาสีชมพู - สะพานไม้อ่าวเตล็ด – สวนตาสรรค์ จุดชมวิวเนินเทวดา – ชายหาดขนอม ราชา คีรี รีสอร์ท หรือที่พักระดับใกล้เคียง
3 วันที่สาม จุดชมวิวเขาพลายดำ – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช หรือที่พักระดับใกล้เคียง
4 วันที่สี่ นครศรีธรรมราช – หมู่บ้านคีรีวง(อากาศดีที่สุดของประเทศ) – ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
22-25 ต.ค. 64 17,990 7,500 17,490 จอง
จอง
23-26 ต.ค. 64 17,990 7,500 17,490 จอง
จอง
24-27 ต.ค. 64 17,990 7,500 17,490 จอง
จอง
28-31 ต.ค. 64 14,990 6,000 14,490 จอง
จอง
04-07 พ.ย. 64 14,990 6,000 14,490 จอง
จอง
11-14 พ.ย. 64 14,990 6,000 14,490 จอง
จอง
18-21 พ.ย. 64 14,990 6,000 14,490 จอง
จอง
25-28 พ.ย. 64 14,990 6,000 14,490 จอง
จอง
02-05 ธ.ค. 64 17,990 7,500 17,490 จอง
จอง
04-07 ธ.ค. 64 17,990 7,500 17,490 จอง
จอง
10-13 ธ.ค. 64 17,990 7,500 17,490 จอง
จอง
20-23 ม.ค. 65 14,990 6,000 14,490 จอง
จอง
16-19 ก.พ. 65 14,990 6,000 14,490 จอง
จอง
24-27 ก.พ. 65 14,990 6,000 14,490 จอง
จอง
10-13 มี.ค. 65 14,990 6,000 14,490 จอง
จอง
17-20 มี.ค. 65 14,990 6,000 14,490 จอง
จอง
24-27 มี.ค. 65 24-27 มี.ค. 6524-27 มี.ค. 65 14,990 6,000 14,490 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี // นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ น้ำหนักต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
 2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ 08-10 ท่าน
 3. โรงแรมที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเรือ ล่องเขื่อนเชี่ยวหลาน และ ล่องชมปลาโลมา
 6. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนักงานขับรถ(ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่าน)
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 1. กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทำการนับจากวันจอง พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน (ที่สะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นำส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก 

 1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 10,000 บาท หากแจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทำการ ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทำการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า
 2. กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 6 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

 

***หมายเหตุ***

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ

ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ

 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิท 19

 • ผู้เดินทางทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 • ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
 • ที่นั่งบนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ)
 • มีการฉีดพ่นทำความสะอาดบนรถโดยสาร
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube