WR2109014 อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ 4 วัน 3 คืน [WE]

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,990
รหัสทัวร์ WR2109014
สายการบิน Thai Smile
ระยะเวลา 4D3N
ประเทศ ทัวร์ภายในประเทศ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🐉คำแก้วมันเป็นเจ้าแม่นาคี!! สิไปดูนำบ่ เที่ยวอีสานเหนือสะออนตามรอยพยานาค อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ 4 วัน 3 คืน (WE)🐉
! พิเศษ คณะ VIP 6 ท่านออกเดินทาง

🏨 โรงแรมที่พัก : รอยัลนากาหนองคาย/บ้านไม้ริมโขง/ เดอะวัน / หรือที่พักระดับใกล้เคียงตามมาตราฐาน
🛶 ล่องเรือชมทะเลบัวแดงเบ่งบานอย่างงดงาม
🐉 นำท่านเดินทางสู่ดินแดนลี้ลับที่เชื่อกันว่าเป็นแดนของพญานาค ณ ป่าคำชะโนด
🔅สักการะ “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคาย เพื่อความเป็นสิริมงคล
✨สักการะ “พระพุทธบาทบัวบก” สถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
🏞 ชมเกล็ดพญานาคริมโขง ณ สกายว๊อค
🌅ชมห้วยภูอีสัน แวะเก็บภาพทะเลหมอกพาโนราม่า
⛰แวะหินสามวาฬ แหวกว่ายกลางป่าใหญ่
🍙 ลิ้มรสความอีสานม่วนใจ๋ แบบไม่จำกัดความมัน


WWE0304U อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ 4 วัน 3 คืน [WE] OCT 2021 – MAR

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 วันแรกของการเดินทาง(1) กรุงเทพฯ - อุดรธานี - หนองหาน (ล่องเรือชมทะเลบัวแดง) ป่าคำชะโนด - หนองคาย - ศาลาแก้วกู่ - วัดโพธิ์ชัย ตลาดท่าเสด็จ โรงแรมรอยัล นาคา หนองคาย หรือ ที่พักระดับใกล้เคียง
2 วันที่สองของการเดินทาง(2) อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท - วัดป่าภูก้อน - ถ้ำดินเพียง -วัดผาตากเสื้อ (เกล็ดพญานาคริมโขง) บ้านไม้ริมโขง รีสอร์ท/ สังคมริเวอร์ หรือ ที่พักระดับใกล้เคียง
3 วันที่สามของการเดินทาง(3) ทะเลหมอก ‘ห้วยภูอีสัน’ – พระธาตุบังพวน - บึงกาฬ – วัดอาฮง หินสามวาฬ โรงแรม เดอะ วัน หรือ ที่พักระดับใกล้เคียง
4 วันที่สี่ของการเดินทาง(4) ภูทอก (วัดเจติยาศรีวิหาร) บึงโขงหลง - วัดสันติวนาราม วัดป่าบ้านตาด - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-04 ต.ค. 64 11,990 3,000 11,790 จอง
จอง
22-25 ต.ค. 64 15,990 4,000 15,790 จอง
จอง
23-26 ต.ค. 64 15,990 4,000 15,790 จอง
จอง
24-27 ต.ค. 64 15,990 4,000 15,790 จอง
จอง
28-31 ต.ค. 64 12,990 3,000 12,790 จอง
จอง
04-07 พ.ย. 64 12,990 3,000 12,790 จอง
จอง
11-14 พ.ย. 64 12,990 3,000 12,790 จอง
จอง
18-21 พ.ย. 64 12,990 3,000 12,790 จอง
จอง
25-28 พ.ย. 64 12,990 3,000 12,790 จอง
จอง
03-06 ธ.ค. 64 15,990 4,000 15,790 จอง
จอง
10-13 ธ.ค. 64 15,990 4,000 15,790 จอง
จอง
23-26 ธ.ค. 64 15,990 4,000 15,790 จอง
จอง
20-23 ม.ค. 65 12,990 3,000 12,790 จอง
จอง
27-30 ม.ค. 65 12,990 3,000 12,790 จอง
จอง
16-19 ก.พ. 65 12,990 3,000 12,790 จอง
จอง
03-06 มี.ค. 65 12,990 3,000 12,790 จอง
จอง
10-13 มี.ค. 65 12,990 3,000 12,790 จอง
จอง
24-27 มี.ค. 65 12,990 3,000 12,790 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

การเลือกที่นั่ง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่ทำการจองและชำระมัดจำมาก่อน เลือกที่นั่งบนรถตู้โดยสารก่อน

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-อุดรฯ // อุดรฯ-กรุงเทพฯ
 2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 3. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าล่องเรือหางยาวชม ทะเลบัวแดง
 6. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนักงานขับรถ(ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่าน)
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 1. กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ 9,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทำการนับจากวันจอง พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน (ที่สะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นำส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก 

 1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 9,000 บาท หากแจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทำการ ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทำการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า
 2. กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

 

***หมายเหตุ***

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ

ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ

 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิด 19

 • ผู้เดินทางทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 • ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
 • ที่นั่งบนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ)
 • มีการฉีดพ่นทำความสะอาดบนรถโดยสาร
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube