WR2109014 อุบลฯ-บุรีรัมย์-ศรีสะเกษ-สุรินทร์ 4 วัน 3

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,990
รหัสทัวร์ WR2109014
สายการบิน Thai Smile
ระยะเวลา 4D3N
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ชม “ปราสาทเมืองต่ำ” ศาสนสถานที่ถูกสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะ
 • เก็บภาพความงามของ “ปราสาทหินพนมรุ้ง”
 •  ชมปราสาทศรีขรภูมิ ปราสาทที่งดงามที่สุดของจังหวัดสุรินทร์
 •  อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
 •  วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
 •  กราบไหว้ขอพร พระพุทธรูปปางมารวิชัย  ณ วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
 •  วัดพระธาตุหนองบัว ณ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่จำลอง
 • เจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดีย
 •  “หอไตรกลางน้ำ” ที่สวยงามที่สุดในภาคอีสาน ณ วัดทุ่งศรีเมือง วัดสำคัญที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
  เกล้าเจ้าอยู่หัว


WWE0304K อุบลฯ-บุรีรัมย์-ศรีสะเกษ-สุรินทร์ 4 วัน 3

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 วันแรก(1) กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี – ปราสาทศรีขรภูมิ – สนามช้างอารีน่า โรงแรมครอสทูไวบ์บุรีรัมย์ หรือที่พักระดับใกล้เคียง
2 วันที่สอง(2) ปราสาทเมืองต่ำ – ปราสาทหินพนมรุ้ง – วนอุทยานพนมสวาย วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม – อุบลราชธานี สุนี แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หรือที่พักระดับใกล้เคียง
3 วันที่สาม(3) อุทยานแห่งชาติสามพันโบก – หาดหงส์ – อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จุดชมวิวแม่น้ำสองสี - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว สุนี แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หรือที่พักระดับใกล้เคียง
4 วันที่สี่(4) วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ – วัดทุ่งศรีเมือง – วัดพระธาตุหนองบัว - สนามบิน

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
1-4 ต.ค. 64 12,990 4,000 12,490 จอง
จอง
22-25 ต.ค. 64 16,990 4,000 16,490 จอง
จอง
23-26 ต.ค. 64 16,990 4,000 16,490 จอง
จอง
28-31 ต.ค. 64 13,990 3,000 13,490 จอง
จอง
18-21 พ.ย. 64 13,990 3,000 13,490 จอง
จอง
02-05 ธ.ค. 64 16,990 4,000 16,490 จอง
จอง
04-07 ธ.ค. 64 16,990 4,000 16,490 จอง
จอง
09-12 ธ.ค. 64 16,990 4,000 16,490 จอง
จอง
16-19 ธ.ค. 64 13,990 3,000 13,490 จอง
จอง
23-26 ธ.ค. 64 16,990 3,000 16,490 จอง
จอง
20-23 ม.ค. 65 13,990 3,000 13,490 จอง
จอง
17-20 ก.พ. 65 13,990 3,000 13,490 จอง
จอง
10-13 มี.ค. 65 13,990 3,000 13,490 จอง
จอง
17-20 มี.ค. 65 13,990 3,000 13,490 จอง
จอง
24-27 มี.ค. 65 13,990 3,000 13,490 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี // อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ
 2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 3. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนักงานขับรถ(ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่าน)
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 1. กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ 9,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันทำการนับจากวันจอง พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน (ที่สะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นำส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก 

 1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 9,000 บาท หากแจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทำการ ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทำการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า
 2. กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 6 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

***หมายเหตุ***

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ

ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ

 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิด 19

 • ผู้เดินทางทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 • ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
 • ที่นั่งบนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ)
 • มีการฉีดพ่นทำความสะอาดบนรถโดยสาร

 

 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube