WRBT426 มหัศจรรย์..ไต้หวัน SAKURA SEASON 2023 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,999
รหัสทัวร์ WRBT426
สายการบิน Thai Vietjet Air
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ตึกไทเป 101
 • วัดหลงซาน (Lungshan Temple)
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง
 • ตลาดซีเหมินติง(Ximending)
 • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น Jiufen Old Street
 • รถไฟสายเก่าสายผิงซี
 • วัดอูจี เทียนหยวน (Wuji Tianyuan Temple)


BT-TPE36_VZ มหัศจรรย์..ไต้หวัน SAKURA SEASON 2023 4 วัน 3 คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

สายด่วน: 091-739-6939 คุณตาว

เฟสบุ๊ค:   https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

 

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น The Loft Seaside Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว*
2 ไทเป • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • ชมซากุระวัดอูจี เทียนหยวน • เมืองหนานโถว • ร้านชา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองไถจง • ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต HOLIDAY INN EXPRESS หรือโรงแรมเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
3 เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองไทเป • ร้านพายสับปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต PAPA WHALE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
4 ไทเป • ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04-07 ก.พ.66 17,999 4,000 จอง
จอง
09-12 ก.พ.66 19,999 4,000 จอง
จอง
10-13 ก.พ.66 19,999 4,000 จอง
จอง
11-14 ก.พ.66 19,999 4,000 จอง
จอง
12-15 ก.พ.66 19,999 4,000 จอง
จอง
16-19 ก.พ.66 19,999 4,000 จอง
จอง
18-21 ก.พ.66 19,999 4,000 จอง
จอง
23-26 ก.พ.66 18,999 4,000 จอง
จอง
24-27 ก.พ.66 17,999 4,000 จอง
จอง
25-28 ก.พ.66 18,999 4,000 จอง
จอง
26 ก.พ.-01 มี.ค.66 17,999 4,000 จอง
จอง
02-05 มี.ค.66 21,999 4,000 จอง
จอง
03-06 มี.ค.66 21,999 4,000 จอง
จอง
04-07 มี.ค.66 21,999 4,000 จอง
จอง
05-08 มี.ค.66 16,999 4,000 จอง
จอง
09-12 มี.ค.66 17,999 4,000 จอง
จอง
10-13 มี.ค.66 18,999 4,000 จอง
จอง
11-14 มี.ค.66 17,999 4,000 จอง
จอง
12-15 มี.ค.66 17,999 4,000 จอง
จอง
16-19 มี.ค.66 18,999 4,000 จอง
จอง
17-20 มี.ค.66 17,999 4,000 จอง
จอง
18-21 มี.ค.66 17,999 4,000 จอง
จอง
19-22 มี.ค.66 17,999 4,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ สายการบิน VIETJET (VZ) อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่นั่งได้ เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ไต้หวันมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube