WRIT1264 ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ มรดกโลก 4วัน3คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,888
รหัสทัวร์ WRIT1264
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ชมรถไฟทะลุตึก
 • พระแกะสลักหิน มรดกโลกทางวัฒนธรรม
 • ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
 • อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า
 • อุทยานเขานางฟ้า


CFD19 ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ มรดกโลก 4วัน3คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939 คุณเต็นท์

093-950-0020 คุณอ้อนแอ้น

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย์ - ต้าจู๋ – พระแกะสลักหินเขาเป๋าติ่ง(รวมรถอุทยาน) FD556 DMK-CKG 06.15-10.20 Vienna Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
2 ต้าจู๋ - อู่หลง - ภูเขาไป่มา (Wulong Flying Kiss) - อู่หลง - อุทยานเขานางฟ้า(รถไฟเล็ก) Sai La Wei Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า(นั่งรถอุทยาน+ลิฟท์แก้ว) – หมู่บ้านหลุมบ่อฟ้า - ฉงชิ่ง - รถไฟฟ้าทะลุตึก – ถนนคนเดินเจี่ย ฟางเป่ย - ศาลาประชาคม - หงหยาต้ง Shang Gao Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย์ - ท่าอากาศยานดอนเมือง FD557 CKG-DMK 11.20-13.35

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
27-30 ตุลาคม 2566 19,888 4,500 จอง
จอง
03-06 พฤศจิกายน 2566 17,888 4,500 จอง
จอง
10-13 พฤศจิกายน 2566 18,888 4,500 จอง
จอง
17-20 พฤศจิกายน 2566 18,888 4,500 จอง
จอง
24-27 พฤศจิกายน 2566 18,888 4,500 จอง
จอง
02-05 ธันวาคม 2566 18,888 4,500 จอง
จอง
08-11 ธันวาคม 2566 18,888 4,500 จอง
จอง
15-18 ธันวาคม 2566 18,888 4,500 จอง
จอง
22-25 ธันวาคม 2566 21,888 4,500 จอง
จอง
30 ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567 24,888 4,500 จอง
จอง
31 ธันวาคม 2566 – 03 มกราคม 2567 24,888 4,500 จอง
จอง
12-15 มกราคม 2567 18,888 4,500 จอง
จอง
19-22 มกราคม 2567 17,888 4,500 จอง
จอง
26-29 มกราคม 2567 18,888 4,500 จอง
จอง
23-26 กุมภาพันธ์ 2567 18,888 4,500 จอง
จอง
01-04 มีนาคม 2567 18,888 4,500 จอง
จอง
08-11 มีนาคม 2567 17,888 4,500 จอง
จอง
15-18 มีนาคม 2567 18,888 4,500 จอง
จอง
22-25 มีนาคม 2567 18,888 4,500 จอง
จอง
27-30 มีนาคม 2567 18,888 4,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 • (บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 • กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)
 • กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทฯ ขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน Air Asia (FD)สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • วีซ่าแบบกรุ๊ป

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าวีซ่าเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 2,500 บาท
 • ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท / ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่
 •             ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube