WRVW1449 อิตาลีเหนือ ฉันรักเขา DOLOMITES 8วัน 5คืน BY TK

ราคาเริ่มต้น ฿ 73,333
รหัสทัวร์ WRVW1449
สายการบิน Turkish Airlines
ระยะเวลา 8วัน 5คืน
ประเทศ อิตาลีเหนือ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • มหาวิหารนักบุญเปโตร 
 • วิหารแพนธีออน
 • จัตุรัสนาโวนา 
 • โคลอสเซียม 
 • น้ำพุเทรวี 
 • บันไดสเปน
 • จัตุรัสเปียซซ่าซานมาร์โก 
 • คอร์ติน่า ดัมเปซโซ่
 • ทะเลสาบมิซูริน่า 
 • ทะเลสาบบรายเอียซ


VFCOMXP85TK-3 อิตาลีเหนือ ฉันรักเขา DOLOMITES 8วัน 5คืน BY TK

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอิสตันบูล - สนามบินโรม ฟูมิซิโน่ - มหาวิหารนักบุญเปโตร - วิหารแพนธีออน (บริเวณภายนอก) - จัตุรัสนาโวนา - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี - บันไดสเปน โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเรนซ์ โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เวนิส - สะพานถอนหายใจ - มหาวิหารซานมาร์โก (บริเวณภายนอก) - จัตุรัสเปียซซ่าซานมาร์โก - หอนาฬิกาเซนต์มาร์ค - คอร์ติน่า ดัมเปซโซ่ โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ทะเลสาบมิซูริน่า - ทะเลสาบบรายเอียซ - บริกเซน - ซานต้ามาดดาเลน่า - โบลซาโน โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 เวโรนา - เซอร์มิโอเน - มิลาน โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
7 มิลาน - มหาวิหารดูโอโม มิลาน - ห้างสรรพสินค้ากลางเมืองมิลาน (Galleria Vittorio Emanuele II) - ปราสาทสฟอร์เซสโก้ (บริเวรณภายนอก) - สนามบินมิลาน
8 สนามบินอิสตันบูล - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09-16 ตุลาคม 2567 73,333 17,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 1. การชำระค่าบริการ
 • กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ท่านละ 40,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังจากที่นั่งได้รับการคอนเฟิร์ม (พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มข้อมูลกรอกยื่นวีซ่า) หากไม่ชำระเงินตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ

**สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ**

 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้นๆ (กรณีที่บริษัทต้องทำการออกตั๋วเครื่องบิน แต่หากวีซ่าออกใกล้วันเดินทาง ท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามวันที่ทางบริษัทกำหนดเท่านั้น)
 1. หากลูกค้าต้องจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งและสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบก่อนจองทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube