WRVW1450 ริเวียร่า อู้วลั้ลลา อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน BY SV

ราคาเริ่มต้น ฿ 75,555
รหัสทัวร์ WRVW1450
สายการบิน
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • น้ำพุเทรวี
 • ชิงเกว แตร์เร
 • หอเอนปิซ่า
 • ย่านเมืองเก่านีซ 
 • ทะเลสาบเจนีวา 
 • น้ำพุ JET D’ EAU


VFCOGVA85SV-10 ริเวียร่า อู้วลั้ลลา อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน BY SV

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินเจดดาห์ - สนามบินโรม ฟูมิซิโน่ - โรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี - บันไดสเปน โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ฟลอเรนซ์ - วิหารฟลอเรนซ์ - เปียซซา เดลลา ซิญญอเรีย - สะพานเวคคิโอ - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ลา สเปเซีย - ชิงเกว แตร์เร (Cinque Terre) - หมู่บ้านริโอ แมกจิโอเร่ (Rio - Maggiore) - หมู่บ้านมานาโรล่า (Manarola) - หมู่บ้านเวร์นาซซา (Vernazza) - เลวานโต้ - นีซ โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 นีซ - จตุรัสมาเซนา - มหาวิหารนีซ - ย่านเมืองเก่านีซ - โมนาโก - คานส์ - เอ็กซองโพรวองซ์ - ย่านเมืองเก่าเอ็กซองโพรวองซ์ โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว หรือเทียบเท่า
6 อาวีญง - ลียง - เจนีวา โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว หรือเทียบเท่า
7 ทะเลสาบเจนีวา - น้ำพุ JET D’ EAU - นาฬิกาดอกไม้ - สนามบินเจนีวา
8 สนามบินเจดดาห์ - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09-16 ตุลาคม 2567 75,555 17,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 1. การชำระค่าบริการ
 • กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ท่านละ 40,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังจากที่นั่งได้รับการคอนเฟิร์ม (พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มข้อมูลกรอกยื่นวีซ่า) หากไม่ชำระเงินตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ

**สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ**

 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้นๆ (กรณีที่บริษัทต้องทำการออกตั๋วเครื่องบิน แต่หากวีซ่าออกใกล้วันเดินทาง ท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามวันที่ทางบริษัทกำหนดเท่านั้น)
 1. หากลูกค้าต้องจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งและสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบก่อนจองทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube