WRVW1456 ยุโรปตะวันออก ขอบอก ถูกมากกกกก 7วัน 5คืน BY AI

ราคาเริ่มต้น ฿ 57,777
รหัสทัวร์ WRVW1456
สายการบิน air india
ระยะเวลา 7วัน 5คืน
ประเทศ ยุโรปตะวันออก

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • จัตุรัสวีรบุรุษ 
 • สะพานเชน 
 • ปราสาทบูดา
 • ปราสาทปราก
 • เชสกี้ คลุมลอฟ
 • ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบ


VVIE75AI-17 ยุโรปตะวันออก ขอบอก ถูกมากกกกก 7วัน 5คืน BY AI

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

 

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนิวเดลี – สนามบินเวียนนา - เวียนนา (ออสเตรีย) โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 ช้อปปิ้ง McArthurGlen Outlet – บูดาเปสต์ (ฮังการี) - จัตุรัสวีรบุรุษ - สะพานเชน - ปราสาทบูดา โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 บราติสลาวา (สโลวาเกีย) - ย่านเมืองเก่า - Cumil รูปปั้นคนที่โผล่มาจากท่อระบายน้ำ - ปราก (สาธารณรัฐเช็ก) โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ปราสาทปราก (บริเวณด้านนอก) - จตุรัสเมืองเก่า - สะพานชาร์ลส์ - เชสกี้ คลุมลอฟ - เชสกี้ บูเดอโจวิซ - จตุรัสนาเมสตี โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบ (ออสเตรีย) - เวียนนา โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 พระราชวังฮอฟบวร์ก (บริเวณด้านนอก) - ช้อปปิ้ง คาร์ทเนอร์สตรีท - สนามบินเวียนนา
7 สนามบินนิวเดลี - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05-11 ธันวาคม 2567 59,888 17,500 จอง
จอง
27 มีนาคม-02 เมษายน 2567 57,777 17,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 1. การชำระค่าบริการ
 • กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ท่านละ 40,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังจากที่นั่งได้รับการคอนเฟิร์ม (พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มข้อมูลกรอกยื่นวีซ่า) หากไม่ชำระเงินตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ

**สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ**

 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้นๆ (กรณีที่บริษัทต้องทำการออกตั๋วเครื่องบิน แต่หากวีซ่าออกใกล้วันเดินทาง ท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามวันที่ทางบริษัทกำหนดเท่านั้น)
 1. หากลูกค้าต้องจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งและสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบก่อนจองทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

 

 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube