WRVW1470 โมรอคโค ดินแดนฟ้าจรดทราย 8วัน 5คืน BY SV

ราคาเริ่มต้น ฿ 48,888
รหัสทัวร์ WRVW1470
สายการบิน SAUDIA AIRLINES
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ โมรอคโค

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • สุสานกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5
 • หอคอยฮัสซัน
 •  ป้อมปราการอูดายา
 • พระราชวังหลวง (ด้านนอก)
 • สุสานสุลต่านมูเลย์ อิสมาอิล (ด้านนอก)
 • มัสยิด คูตูเบีย Koutoubia Mosque
 •  ป้อมปราการแห่งอัตเบนฮัดดู
 • สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 (ด้านนอก)


VCMNSV8D5NSV-1 โมรอคโค ดินแดนฟ้าจรดทราย 8วัน 5คืน BY SV

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเจดดาห์ - สนามบินคาซาบลังกา โมฮัมเหม็ดที่5 - เมืองราบัต - สุสานกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 – หอคอยฮัสซัน - ป้อมปราการอูดายา - เมืองเฟส MOUNIA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 สุเหร่าโคเราวีน - พระราชวังหลวง (ด้านนอก) - โรงฟอกหนัง - เมืองเมคเนส - สุสานสุลต่านมูเลย์ อิสมาอิล (ด้านนอก) – เมือง มาราเกซ GOMASSINE HOTEL หรือเทียบเท่า
4 มัสยิด คูตูเบีย Koutoubia Mosque - พระราชวังบาเอีย - จตุรัสจามา เอล-ฟาน่า GOMASSINE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 เมือง Ait Ben Haddou - ป้อมปราการแห่งอัตเบนฮัดดู – เมืองวาร์ซาเซต - ป้อมปราการทาอูเริท - เมืองมาราเกซ GOMASSINE HOTEL หรือเทียบเท่า
6 เมืองคาซาบลังก้า - สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 (ด้านนอก) - Morocco Mall AL WALID HOTEL หรือเทียบเท่า
7 Habous Quarter - จตุรัสโมฮัมเหม็ดที่ 5 – สนามบินคาซาบลังก้า โมฮัมเหม็ดที่5 - สนามบินเจดดาห์
8 สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18 - 25 ตุลาคม 2567 49,888 6,000 จอง
จอง
22 - 29 พฤศจิกายน 2567 48,888 6,000 จอง
จอง
04 - 11 ธันวาคม 2567 51,111 6,000 จอง
จอง
27 ธันวาคม 2567 - 03 มกราคม 2568 55,555 7,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 1. การชำระค่าบริการ
 • กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ท่านละ 32,900 บาท ภายใน 2 วัน หลังจากที่นั่งได้รับการคอนเฟิร์ม (พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต และ รูปถ่าย) หากไม่ชำระเงินตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ

**สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ**

 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางนั้นๆ (กรณีที่บริษัทต้องทำการออกตั๋วเครื่องบิน แต่หากวีซ่าออกใกล้วันเดินทาง ท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามวันที่ทางบริษัทกำหนดเท่านั้น)
 1. หากลูกค้าต้องจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งและสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบก่อนจองทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube