WRVW1471 โอ้โห DOLOMITES สวยมาก IT-AT-DE-FR-CH BY T5 9 วัน 7 คืน BY T5

ราคาเริ่มต้น ฿ 72,999
รหัสทัวร์ WRVW1471
สายการบิน Turkmenistan Airlines
ระยะเวลา 9วัน 7คืน
ประเทศ อิตาลี ออสเตรีย เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ทะเลสาบมิซูริน่า 
 • ทะเลสาบบรายเอียซ
 • หลังคาทองคำ
 • ปราสาทโฮเฮนชวานเกา
 • กอล์มาร์ 
 • เอกิชไฮม์
 • สะพานไม้ชาเปล 
 • ทะเลสาบโคโม่
 •  มหาวิหารดูโอโม มิลาน 
 • ห้างสรรพสินค้ากลางเมืองมิลาน (Galleria Vittorio Emanuele II)


VMXP97T5-21 โอ้โห DOLOMITES สวยมาก IT-AT-DE-FR-CH BY T5 9 วัน 7 คืน BY  T5

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอาชกาบัต - สนามบินมิลาน - เวโรนา (อิตาลี) โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 คอร์ติน่า ดัมเปซโซ่ - ทะเลสาบมิซูริน่า - ทะเลสาบบรายเอียซ - ซานต้ามาดดาเลน่า โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 อินส์บรุค (ออสเตรีย) - หลังคาทองคำ - แม่น้ำอินส์ – ฟุสเซ่น (เยอรมนี) - ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (บริเวณภายนอก) - มิวนิค โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 มิวนิค - จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - สตุตการ์ต - สตราส์บูร์ก (ฝรั่งเศส) - ย่านเมืองเก่า โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 กอล์มาร์ - เอกิชไฮม์ - เบิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) - บ่อหมีสีน้ำตาล - ย่านเมืองเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ไซ้ท์ กล็อคเค่น - ลูเซิร์น โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - ซุก - โลคาร์โน - โคโม่ (อิตาลี) – ทะเลสาบโคโม่ โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
7 ลูกาโน่ - มิลาน - มหาวิหารดูโอโม มิลาน - ห้างสรรพสินค้ากลางเมืองมิลาน (Galleria Vittorio Emanuele II) โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
8 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - สนามบินมิลาน
9 สนามบินอาชกาบัต - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
14-22 กันยายน 2567 72,999 21,000 จอง
จอง
28 กันยายน-06 ตุลาคม 2567 75,555 21,000 จอง
จอง
12-20 ตุลาคม 2567 79,999 21,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 1. การชำระค่าบริการ
 • กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ท่านละ 40,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังจากที่นั่งได้รับการคอนเฟิร์ม (พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มข้อมูลกรอกยื่นวีซ่า) หากไม่ชำระเงินตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ

**สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ**

 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้นๆ (กรณีที่บริษัทต้องทำการออกตั๋วเครื่องบิน แต่หากวีซ่าออกใกล้วันเดินทาง ท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามวันที่ทางบริษัทกำหนดเท่านั้น)
 1. หากลูกค้าต้องจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งและสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบก่อนจองทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube