WRVW1473 แม่เจ้า สวยเว่อร์ จ่ายน้อย แต่ได้มาก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 63,888
รหัสทัวร์ WRVW1473
สายการบิน SAUDIA AIRLINES
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • หมู่บ้านกังหันลม ซานส์สคันส์
 • พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม
 • จัตุรัสกรองด์ ปลาส
 • ถ่ายรูปกับพีระมิดแก้วพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
 • จัตุรัสทรอคาเดโร 
 • ถ่ายรูปหอไอเฟล 
 • มหาวิหารนอร์ทเทอร์ดาม
 • ประตูชัยฝรั่งเศส 
 • ถนนช็องเซลีเซ


VAMSCDG85SV-16 แม่เจ้า สวยเว่อร์ จ่ายน้อย แต่ได้มาก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com

 

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินเจดดาห์ - สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล - หมู่บ้านกังหันลม ซานส์สคันส์ (เนเธอร์แลนด์) โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม (บริเวณด้านนอก) - จัตุรัสดัมสแควร์ - รอตเทอร์ดาม - บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) - รูปปั้นเด็กชายกำลังฉี่ - จัตุรัสกรองด์ ปลาส โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 อาคารอะโตเมียม - เกนต์ - บรูกส์ – จัตุรัสกลางเมืองบรูกส์ - ลีล (ฝรั่งเศส) โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - ถ่ายรูปกับพีระมิดแก้วพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - Duty Free น้ำหอม เครื่องสำอาง - Shopping ห้างลาซามาริแตง (La Samaritaine) โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 ปารีส - จัตุรัสทรอคาเดโร - ถ่ายรูปหอไอเฟล – มหาวิหารนอร์ทเทอร์ดาม - ประตูชัยฝรั่งเศส - ถนนช็องเซลีเซ - Shopping ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
7 ย่านมงมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ (ด้านนอก) - สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล โรงแรมมาตรฐาน 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
8 สนามบินเจดดาห์ - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09-16 ตุลาคม 2567 64,999 15,000 จอง
จอง
20-27 พฤศจิกายน 2567 63,888 15,000 จอง
จอง
25 ธันวาคม-01 มกราคม 2568 71,111 19,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 1. การชำระค่าบริการ
 • กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ท่านละ 50,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังจากที่นั่งได้รับการคอนเฟิร์ม (พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มข้อมูลกรอกยื่นวีซ่า) หากไม่ชำระเงินตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ

**สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ**

 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้นๆ (กรณีที่บริษัทต้องทำการออกตั๋วเครื่องบิน แต่หากวีซ่าออกใกล้วันเดินทาง ท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามวันที่ทางบริษัทกำหนดเท่านั้น)
 1. หากลูกค้าต้องจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งและสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบก่อนจองทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube