WRVW1475 คาซัคที_เด็ด คาซัคสถาน สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียกลาง 7วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 43,333
รหัสทัวร์ WRVW1475
สายการบิน SALAM AIR (OV)
ระยะเวลา 7วัน 4คืน
ประเทศ คาซัคสถาน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • อาสนวิหารอัสเซนชัน
 • สวนสาธารณะ 28 Panfilovtzev Park
 • ทะเลสาบโคลไซ 
 •  แกรนด์แคนยอน ชาริน
 • ชมโชว์เหยี่ยว
 • จุดชม วิว เขา Kok-Tobe


VALA64OV-1 คาซัคที_เด็ด คาซัคสถาน สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียกลาง 7วัน 4คืน

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com

 

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมัสกัต - สนามบินอัลมาตี – ถนนคนเดิน Arbat โรงแรมในอัลมาตี หรือเทียบเท่า
3 28 Panfilovtzev Park - พิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีพื้นบ้าน – อาสนวิหารอัสเซนชัน – Green Bazaar – ชิมบูลัก สกีรีสอร์ท - เมก้า มอลล์ โรงแรมในอัลมาตี หรือเทียบเท่า
4 ทะเลสาบโคลไซ - แกรนด์แคนยอน ชาริน (ไม่รวมรถ) - อัลมาตี โรงแรมในอัลมาตี หรือเทียบเท่า
5 จุดดูโชว์เหยี่ยว - ชม วิว เขา Kok-Tobe (รวมกระเช้าขาขึ้น) - Esentai Mall โรงแรมในอัลมาตี หรือเทียบเท่า
6 First President's Park – โรงงานช๊อคโกแลต - LOTTE RAKHAT (ลอตเต้ ราคัต) - สนามบินอัลมาตี - สนามบินมัสกัต
7 สนามบินมัสกัต - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 - 14 สิงหาคม 2567 43,333 6,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 1. ในการจองกรุณา ชำระมัดจำ 25,000 ภายใน 3 วัน หลังจากที่นั่งได้รับการคอนเฟิร์ม พร้อมหน้าพาสสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube