WRVW1477 RUSSIA ยืนหนึ่ง เที่ยวคุ้ม สุดขีด มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 6 คืน BY T5

ราคาเริ่มต้น ฿ 47,777
รหัสทัวร์ WRVW1476
สายการบิน Turkmenistan Airlines
ระยะเวลา 8วัน 6คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • จัตุรัสแดง 
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค 
 • โบสถ์หยดเลือด
 • โบสถ์นิโคลัส
 • พระราชวังแคทเธอลีน 
 • ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก


VRUS86T5-6 RUSSIA ยืนหนึ่ง เที่ยวคุ้ม สุดขีด มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 6 คืน BY T5

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอาชกาบัต
2 สนามบินอาชกาบัต - สนามบินโดโมเดโดโว - เข้าสู่ที่พัก - ตลาดอิสมายลอฟสกี้ - พระราชวังเครมลิน - ถนนอารบัท โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - โบสถ์นิโคลัส - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 พระราชวังแคทเธอลีน - ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – มหาวิหารคาซาน - ถ่ายภาพริมแม่น้ำเนวา โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่มอสโก - เนินเขาสแปร์โรว์ ฮิลล์ - มหาวิทยาลัยมอสโก - ประตูชัย - รถไฟใต้ดินกรุงมอสโก - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินโดโมเดโดโว - สนามบินอาชกาบัต
8 สนามบินอาชกาบัต - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08-15 กันยายน 2567 47,777 7,000 จอง
จอง
15-22 กันยายน 2567 48,888 7,000 จอง
จอง
22-29 กันยายน 2567 49,999 7,000 จอง
จอง
29 กันยายน-06 ตุลาคม 2567 49,999 7,000 จอง
จอง
06-13 ตุลาคม 2567 50,999 7,000 จอง
จอง
13-20 ตุลาคม 2567 50,999 7,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 1. การชำระค่าบริการ
 • กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ท่านละ 25,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังจากที่นั่งได้รับการคอนเฟิร์ม (พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต) หากไม่ชำระเงินตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ

**สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ**

 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้นๆ
 1. หากลูกค้าต้องจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งและสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบก่อนจองทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube