WRVW1442 DUBAI ใครก็ไปดู ดูไหมดู๊ 5วัน3คืน BY G9

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,999
รหัสทัวร์ WRVW1442
สายการบิน Air Arabia
ระยะเวลา 5วัน 3คืน
ประเทศ ดุไบ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • หาดจูไมราห์
 • นั่งรถไฟรางเดียวชมเกาะเดอะปาร์ม
 • ตึก Bubai Frame
 • Bluewater Island – Dubai Eye
 • ตึก Burj Khalifa


VUAE53G9-2 DUBAI ใครก็ไปดู ดูไหมดู๊ 5วัน3คืน BY G9

Line : @tourddtooktook  ☎โทร: 02-010-8840

091-739-6939

Facebook:  https://www.facebook.com/werworldtour/

เว็บไซต์ : https://we-rworldtour.com/

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติซาร์จาห์ - นั่งรถ 4WD ชมทะเลทราย - SAFARI CAMP IBIS BARSHA HOTEL หรือเทียบเท่า
2 FREE DAY IBIS BARSHA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 Museums of the future (ไม่รวมบัตร) – หาดจูไมราห์ - ร้านเครื่องหนัง – ร้านพรม - นั่งรถไฟรางเดียวชมเกาะเดอะปาร์ม - ตลาดทองคำ - ตึก Bubai Frame (ไม่รวมบัตร) - Mall Of Emirate IBIS BARSHA HOTEL หรือเทียบเท่า
4 Bluewater Island - Dubai Eye (ไม่รวมบัตร) - ตึก Burj Khalifa (ไม่รวมบัตร) - Dubai mall - สนามบินนานาชาติซาร์จาห์
5 สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
26 - 30 กันยายน 2567 23,999 6,000 จอง
จอง
11 - 15 ตุลาคม 2567 28,888 8,000 จอง
จอง
23 - 27 ตุลาคม 2567 28,888 8,000 จอง
จอง
14 - 18 พฤศจิกายน 2567 28,888 8,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข
 1. ในการจองกรุณา ชำระค่ามัดจำทัวร์ พร้อม ค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านละ 23,500 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • เฟสบุ๊ค

 • ไลน์

 • โทรหาเรา

 • LINE Facebook Instagram YouTube